Przetargi.pl
Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego w obudowie stalowej, wyciszonej, na przyczepie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6266154 , fax. (058) 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna 8b 8b
  81-912 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6266154, fax. (058) 620 71 44
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego w obudowie stalowej, wyciszonej, na przyczepie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego w obudowie stalowej, wyciszonej, na przyczepie o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311211001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 6.000,00 zł słownie sześć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach