Przetargi.pl
wykonanie, dostawa i montaż interaktywnych eksponatów edukacyjnych oraz instalacji lodowej o nazwie Igloo na potrzeby wystaw pn. Dookoła Świata i Energia, Niebo i Słońce oraz pracowni edukacyjnej pn. Laboratorium Pana Kleksa, ZP/20/2013

"Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, ul. Gradowa 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 08 42 , fax. 58 742 15 13
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk
  ul. Gradowa 6 6
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 08 42, fax. 58 742 15 13
  REGON: 19057266000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie, dostawa i montaż interaktywnych eksponatów edukacyjnych oraz instalacji lodowej o nazwie Igloo na potrzeby wystaw pn. Dookoła Świata i Energia, Niebo i Słońce oraz pracowni edukacyjnej pn. Laboratorium Pana Kleksa, ZP/20/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż interaktywnych eksponatów edukacyjnych oraz instalacji lodowej o nazwie Igloo na potrzeby wystaw pn. Dookoła Świata i Energia, Niebo i Słońce oraz pracowni edukacyjnej pn. Laboratorium Pana Kleksa. 2. Wystawa pn. Dookoła Świata oraz pracownia edukacyjna pn. Laboratorium Pana Kleksa znajdują się w budynku Koszar Schronowych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku. W tej części zamówienie jest realizowane w ramach projektu Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, którego zakończenie nastąpi w I kw. 2014 r. 3. Przestrzeń przeznaczona na wystawę pn. Dookoła Świata mieści się na dwóch kondygnacjach w prawym skrzydle budynku Koszar Schronowych (łącznie ok. 360 m?). Cała przestrzeń wystawy podzielona zostanie na osiem stref tematycznych: 1) Budowa Ziemi; 2) Azja; 3) Afryka; 4) Australia; 5) Antarktyda; 6) Ameryka Południowa; 7) Ameryka Północna; 8) Europa. Tematyka wystawy związana jest z naukami biologicznymi oraz naukami o Ziemi. 4. Pracownia edukacyjna pn. Laboratorium Pana Kleksa mieści się na poziomie -1 w lewym skrzydle budynku Koszar Schronowych oraz w części zadaszonej fosy. W obrębie pracowni edukacyjnej pn. Laboratorium Pana Kleksa wyodrębnione zostały trzy strefy: 1) strefa zabawy (Bajdocja i Abecja); 2) strefa pokazowa (Kraina Sennych Lusterek); 3) strefa doświadczalna (Kuchnia Pana Kleksa). 5. Wystawa Energia, Niebo i Słońce znajduje się w budynku Kaponiery Południowej. Dwa piętra wystawy zajmują pracownie energii i nieba, w których zgromadzonych jest ok. 75 interaktywnych stanowisk-eksponatów edukacyjnych. Wystawa Energia, Niebo i Słońce od 5 lat jest główną atrakcją Centrum Hewelianum. 6. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 1) część 1 - Wykonanie, dostawa i montaż interaktywnych eksponatów edukacyjnych związanych z wodą i powietrzem. 2) część 2 - Wykonanie, dostawa i montaż instalacji lodowej pn. Igloo. 7. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem: 1) w ramach części nr 1: a) dostawa i montaż sześciu interaktywnych eksponatów edukacyjnych na wystawę Dookoła Świata: - eksponaty Gejzer i Trąba powietrzna na potrzeby strefy Ameryka Północna; - eksponaty Góra lodowa i Efekt Coriolisa na potrzeby strefy Antarktyda; - eksponat Pustynie na potrzeby strefy Afryka; - eksponat Narodziny fali na potrzeby strefy Australia b) dostawa i montaż dwóch interaktywnych eksponatów edukacyjnych na potrzeby strefy zabawy (Abecja) w Pracowni edukacyjnej pn. Laboratorium Pana Kleksa -Tonący statek - Leniwe bąbelki c) dostawa i montaż jednego interaktywnego eksponatu edukacyjnego - Nurek Kartezjusza - na potrzeby pracowni energii na Wystawie Energia, Niebo i Słońce 2) w ramach części nr 2 - dostawa i montaż konstrukcji lodowej o nazwie Igloo na potrzeby strefy Antarktyda
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391620005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.hewelianum.pl/index.php/ogloszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach