Przetargi.pl
Część nr 1 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant rozszerzony – 2 obiekty Część nr 2 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy – 3 obiekty

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 961 505 , fax. 236 962 107
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 961 505, fax. 236 962 107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część nr 1 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant rozszerzony – 2 obiekty Część nr 2 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy – 3 obiekty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace w ramach zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant rozszerzony – 2 obiekty” oraz „Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy – 3 obiekty”, które będą polegały na zagospodarowani terenu przy ul. Nowej, ul. Topolowej w Lidzbarku oraz przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku i w m. Jamielnik i Stare Dłutowo, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz planem zagospodarowania terenu, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: a) Część nr 1 – Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant rozszerzony – 2 obiekty, 1. Lidzbark ul. Nowa , działka nr 361/6 obręb 3 miasto Lidzbark, 2. Lidzbark ul. Topolowa, działka nr 1291 obręb 2 miasto Lidzbark, które obejmują swym zakresem m.in.: dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej, urządzeń placu zabaw oraz placu sprawnościowego, elementów strefy relaksu oraz wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie zieleni. b) Część nr 2 – Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy – 3 obiekty 1. Lidzbark ul. Jeleńska działka nr 111/12 obręb 3 miasto Lidzbark, 2. Jamielnik działka nr 23 obręb 9 Jamielnik 3. Stare Dłutowo, działka nr 119 obręb 8 Dłutowo Stare które obejmuje swym zakresem m.in.: dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej, elementów strefy relaksu oraz zagospodarowanie zieleni. 3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. 4. Urządzenia zabawowe, urządzenia fitness oraz nawierzchnia bezpieczna muszą posiadać poszczególne certyfikaty : PN-EN 1176-2009, PN-EN 16630-2015, PN-EN 1177. 5. Wszystkie wskazane urządzenia techniczne oraz użyte nazwy własne materiałów i urządzeń podane są przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania ewentualnych uzgodnień. 6. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający ustala wadium na Część Nr 1 przedmiotu zamówienia w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Część Nr 2 przedmiotu zamówienia w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 z dopiskiem „ nazwa Wykonawcy,nr sprawy: BiGK.271.1.15.2018 cz. 1 / cz.2 ”. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu beneficjenta, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu beneficjenta z żądaniem zapłaty). 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie- art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie – art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument wadium w oryginale - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna. 2. Pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa, potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, również w sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej http://bip.umig.lidzbark.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz.229 z późń. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach