Przetargi.pl
Budowa placu zabaw „Sportowy Raj” w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – II etap dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 876156000 , fax. +48 876150800
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 876156000, fax. +48 876150800
  REGON: 790671231
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw „Sportowy Raj” w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – II etap dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.1.2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy oraz zamontowania następujących urządzeń zabawowych:a) sportowego labiryntu – 1szt.b) tor sprawnościowy – 1 szt.c) skoczka – 1 szt.d) zestawu sprawnościowego – 1 szt. ponadto zobowiązany będzie do dostawy i montażu:e) ławek z oparciem – 4 szt.f) koszy na śmieci – 2 szt.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót – stanowiących odpowiednio załączniki od nr 8 i 9 do SWZ.1.4. Uwaga! Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na terenie istniejącego kortu tenisowego (dz. nr geod. 970/23, 970/28, obręb Gołdap 2) zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, tj. zakresu prac opisanych w dokumentacji projektowej. I etap – wykonanie nawierzchni, realizowany jest w ramach odrębnej umowy. 1.5. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: a) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), b) utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,c) uporządkowania terenu po zakończeniu robot itp.,d) odtworzenie nawierzcni trawników wraz z siewem trawy w miejsach, ktore ulegną zniszczeniu podczas prac; 1.6. Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. 1.7. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.1.8. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach