Przetargi.pl
Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynku Sądu Rejonowego w Iławie, ul Mikołaja Kopernika 4B

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 4B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 644 57 66
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Iławie
  Mikołaja Kopernika 4B
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 644 57 66
  REGON: 000323507
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynku Sądu Rejonowego w Iławie, ul Mikołaja Kopernika 4B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w budynku Sądu Rejonowego w Iławie, ul Mikołaja Kopernika 4B, zgodnie z wytycznymi w zakresie integracji systemu KD/RCP z systemem ZSRK w Ministerstwie Sprawiedliwości – zał. nr 1 do SWZ, przedmiarem robót - zał. 4 do SWZ, dokumentacją projektową - zał. nr 5 do SWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – zał. nr 6 do SWZ; oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:1) Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym:a) demontaż zamków; b) montaż zaczepów elektromagnetycznych rewersyjnych w drzwiach;c) zainstalowanie i uruchomienie kontrolerów;d) zainstalowanie i oprogramowanie modułów sterujących w pętlach dozorowych istniejącego SAP;e) zainstalowanie i uruchomienie czytników kart zbliżeniowych;f) zainstalowanie przełączników sieciowych;g) położenie okablowania sieciowego dedykowanego dla SKD i RCP;h) konfiguracja sieci dedykowanej;i) integracja z systemem SAP;j) zainstalowanie i uruchomienie stanowiska nadzoru SKD z oprogramowaniem w pom. Ochrony;k) uruchomienie oprogramowania RCP na wskazanym przez użytkownika stanowisku pracy;l) podłączenie systemu do istniejącej sieci LAN;m) przeprowadzenie integracji z ZSRK;n) skonfigurowanie systemu z depozytorem kluczy;o) tynkowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót instalacyjnych;2) Przeszkolenie pracowników oraz kadry kierowniczej Zamawiającego z obsługi systemu (minimum 3 godziny szkoleń).3) Wymagane podstawowe funkcje czytników dedykowanych do RCP:a) możliwość określania typu zdarzenia podczas godzin pracy: np. wejście, wyjście służbowe, odbiór nadgodzin; wcześniejsze wyjście z pracy, spóźnienie, wyjście z tytułu opieki, przerwa na karmienie, badania okresowe/kontrolne, szkolenie;b) otwarty katalog zdarzeń do uzupełnienia przez administratora lub inne upoważnione osoby;c) wyświetlacz na czytniku zawsze wskazuje aktualny czas systemowy, który jest zapisywany podczas rejestracji zdarzenia przez pracownika;4) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: a) zabezpieczenie terenu (pomieszczeń), na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);b) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu (pomieszczeń), na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji i pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; c) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w szczególności opisu architektury systemu, instrukcji w języku polskim dla użytkowników i administratorów oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych. 3. Inne postanowienia: 1) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości.2) Urządzenia istniejącego systemu zdemontowane w ramach wykonywania umowy Wykonawca zdeponuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przekaże je pisemnym protokołem, najpóźniej przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.3) Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących, inne niż wskazane w pkt 2, oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Koszt załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji mieści się w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji i rękojmi w okresie minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.5) W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 6) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ rozumiany jako minimalne wymagania i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. 7) Przez rozwiązania równoważne, o których mowa w pkt 5, należy rozumieć rozwiązania o tym samym przeznaczeniu oraz cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem, pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez danego Wykonawcę. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne muszą odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne); b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, elementy wyposażenia); e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach