Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510734049
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów, maszyn i urządzeń posiadanych przez ZGOK Sp. z o.o. w ilości: 52 000,00 litrów.2. Miejsce dostaw: 1) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, 2) Stacja Przeładunkowa w Medynach gm. Lidzbark Warmiński, Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński,3) Stacja Przeładunkowa w Polskiej Wsi gm. Mrągowo, Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo,4) Stacja Przeładunkowa w Trelkowie gm. Szczytno, Trelkowo 80, 12-100 Szczytno.3. Gatunek oleju napędowego, określany zależnie od warunków klimatycznych (okresu), powinien być zgodny z datą dostawy.4. Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej napędowy spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23) oraz Polskiej Normie PN-EN 590 lub równoważnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach