Przetargi.pl
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PW do 50 kW) w ZUOK w Olsztynie

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510734049
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PW do 50 kW) w ZUOK w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PV do 50 kW) oraz przyłączenie ich do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji, w tym: 1) wykonanie dokumentacji projektowej instalacji;2) uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ppoż.; 3) montaż systemowych podkonstrukcji wsporczych dla paneli fotowoltaicznych mocowanych na dachu; 4) montaż paneli fotowoltaicznych o min. mocy 500 Wp montowanych na aluminiowej konstrukcji wsporczej;5) montaż falownika trójfazowego; 6) wykonanie okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do falowników;7) montaż rozdzielnic DC i AC z pełnym wyposażeniem oraz ochroną przeciwprzepięciową;8) wykonanie okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do falownika;9) budowę linii kablowej nn AC pomiędzy falownikiem a złączem kablowym;10) wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej; 11) wykonanie pomiarów i badań wykonanej instalacji.12) złożenie zgłoszenia instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzenie złożenia zgłoszenia wraz z załącznikami)13) zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej w Miejskiej Jednostce Straży Pożarnej w Olsztynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach