Przetargi.pl
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PW do 50 kW) w ZUOK w Olsztynie

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510734049
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PW do 50 kW) w ZUOK w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PV do 50 kW) oraz przyłączenie ich do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji, w tym: 1) wykonanie dokumentacji projektowej instalacji;2) uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ppoż.; 3) montaż systemowych podkonstrukcji wsporczych dla paneli fotowoltaicznych mocowanych na dachu, który pokryty jest blachodachówką;4) montaż paneli fotowoltaicznych o min. mocy 500 Wp montowanych na aluminiowej konstrukcji wsporczej;5) montaż falownika trójfazowego; 6) wykonanie okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do falowników;7) montaż rozdzielnic DC i AC z pełnym wyposażeniem oraz ochroną przeciwprzepięciową;8) wykonanie okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do falownika;9) budowę linii kablowej nn AC pomiędzy falownikiem a złączem kablowym;10) wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej; 11) wykonanie pomiarów i badań wykonanej instalacji.12) złożenie zgłoszenia instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzenie złożenia zgłoszenia wraz z załącznikami)13) zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej w Miejskiej Jednostce Straży Pożarnej w Olsztynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu;1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:1.2.1. WykonawcyWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa (2) kompleksowe zamówienia polegające na dostawie i montażu co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 20 kW każda.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych Wykonawców i wymaga, żeby wymaganym doświadczeniem legitymował się co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W taki sam sposób Zamawiający będzie oceniał spełnienie ww. warunku w sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.1.2.2. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą:a. doświadczenie w montażu co najmniej dwóch (2) instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 20 kW w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (to wymaganie musi spełniać jedna z wyznaczonych osób, tzn. że w tym zakresie Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) orazb. aktualne świadectwo kwalifikacji grupy „E” lub „D” orazc. aktualny Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji OZE wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) lub inne uprawnienie umożliwiające montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW.W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę kilkoma osobami, które łącznie spełniają wymagania wskazane w pkt a, b i c (z zastrzeżeniem wskazanym w pkt a).1.3. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.W taki sam sposób Zamawiający będzie oceniał spełnienie ww. warunku w sytuacji, w której Wykonawca polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców w całości.W taki sam sposób Zamawiający będzie oceniał spełnienie ww. warunku w sytuacji, w której Wykonawca polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania, tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego.2. W przypadku, warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach