Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia w leśniczówce Śniardwy

Nadleśnictwo Maskulińskie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-220 Ruciane-Nida, Rybacka 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Maskulińskie
  Rybacka 1
  12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 790011291
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia w leśniczówce Śniardwy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia w leśniczówce Śniardwy, a w szczególności:1) przygotowanie terenu pod ogrodzenie,2) wytyczenie linii ogrodzenia i uzgodnienia jego przebiegu z Zamawiającym.3) roboty ziemne – niwelacja terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów pod ogrodzenie,4) wykonanie i osadzenie słupków z profili zamkniętych,5) osadzenie cokołów z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu po jego uprzednim wyrównaniu,6) montaż przęseł panelowych z drutu ocynkowanego o grub. 5 mm,7) montaż bram: dwuskrzydłowej z automatyką, oraz drugiej bramy bez automatyki, montaż furtki panelowej we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,8) doprowadzenie zasilania do automatyki bramy z budynku leśniczówki,9) wysypanie na głębokość 20 cm kruszywa łamanego o uziarnieniu 12,8-31,5 w świetle obu bram oraz furtki wraz z montażem blokady w gruncie,10) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,11) uporządkowanie terenu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie –1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z późn. zm.).3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie odrzucona.12. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca powinien wykazać dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 50.000 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie ogrodzenia o wartości wykonanych robót co najmniej 50.000 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach