Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 000524447
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej 4-modułowej na działce nr 68/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice, Gmina Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) z pominięciem wykonania ogrodzenia i utwardzenia terenu. 2. Zamówienie obejmuje budowę świetlicy 4-modułowej (z czterech powtarzalnych elementów) o łącznych wymiarach ok. 11,0 m x 6,06 m i wysokości 4,07 m, z dachem dwuspadowym, krytym blachodachówką, o nachyleniu połaci ok. 22o. Budowa ścian – warstwowa z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym. 3. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów zewnętrznych świetlicy, zgodną z pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego, to jest do 2% wymiarów nominalnych. 4. Zakres zadania obejmuje: 1) wykonanie fundamentu pod 4-modułowy kontener świetlicy; 2) dostawę i montaż kompletnego zestawu 4-modułowej świetlicy wraz z wyposażeniem, wg projektu i specyfikacji wykonania i odbioru robót, obejmującej miedzy innymi: a) stolarkę okienną wraz z roletami antywłamaniowymi oraz stolarkę drzwiową; b) podłogi wraz z wyłożeniem wykładziną PCV utwardzoną - przemysłową; c) pokrycie dachowe; d) ścianki działowe z płyt warstwowych; e) wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne; f) urządzenia grzewcze – grzejniki elektryczne, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne i oświetlenie; g) wyposażenie aneksu kuchennego; h) wyposażenie pomieszczenia sanitarnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pomieszczenia gospodarczego; 3) budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem; 4) budowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z budową zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m3; 5) budowę instalacji elektrycznej (WLZ) wraz z konstrukcją wsporczą do przyłącza; 5. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu (objęte projektem) NIE JEST elementem niniejszego zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium określono w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach