Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11034 Stawiguda, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 126 475 , fax. 895 126 910
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  ul. Olsztyńska 10
  11034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 126 475, fax. 895 126 910
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.stawiguda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na działkach nr 135/2; 138/3; 141/4; 141/11 obręb Stawiguda polegające na: - wykonaniu utwardzonych ciągów pieszych wraz z placykami; - wygospodarowaniu terenu z trawnikiem w celu wykonania foteli w formie leżaków; - dostawie i montażu ławek; - dostawie i montażu foteli w formie leżaków; - dostawie i montażu stojaków na rowery; - dostawie i montażu koszy na śmieci; - wykonaniu niskiego ogrodzenia wokół zbiornika; - wykonaniu oświetlenia terenu. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa – [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót – element pomocniczy do sporządzenia wyceny – załącznik nr 12 do SIWZ. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji projektowej służą jedynie do opisu wymaganych parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i elementów małej architektury niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed zakupem materiałów i elementów małej architektury wniosków materiałowych celem ich akceptacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00 zł z dopiskiem Wadium: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego – pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) potwierdzenie wniesienia wadium 4) Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 6 5) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7 6) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników – załącznik nr 7A 7) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7C 8) Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy wykonania i wartości poszczególnych etapów robót – załącznik nr 8 9) Kosztorys ofertowy uproszczony

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach