Przetargi.pl
Część I - „Przebudowa odcinka drogi ul. Forteczna Południowa” Część II - „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz” Część III - „Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I - „Przebudowa odcinka drogi ul. Forteczna Południowa” Część II - „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz” Część III - „Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I - „Przebudowa odcinka drogi ul. Forteczna Południowa” 1. Zakres obejmuje: - przebudowę drogi na odcinku ok. 50m, w zakresie budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji, - wykonanie przyległych trawników, - remont istniejących zjazdów. 2. Rozwiązania projektowe: Przebudowywany ciąg pieszy wysokościowo należy dostosować do: - istniejących chodników, - istniejącego zjazdu, - przyległego terenu. Ciąg pieszy winny być wykonany z zastosowaniem następujących zasad: - obrzeża stanowiące opór dla projektowanej nawierzchni powinny być ustawione w sposób płynny, - płaszczyzna nawierzchni powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, - powierzchnię należy wykonać w taki sposób, aby nie występowały uskoki, - elementy konstrukcyjne należy wykonać na stabilnym i zagęszczonym podłożu. Ciąg pieszy z dopuszczenie ruchu kołowego o parametrach: - całkowita szerokość ciągu 3,00m w tym: - nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej gr. 16cm - szerokość 2,00m, - nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm gr. 7 cm, - szerokość 1,00m, pochylenie poprzeczne 2% - w kierunku zewnętrznym od strony murów należy zapewnić spadek 8% - pogrążyć betonowy krawężnik przy nawierzchni kamiennej od strony murów - należy zastosować kostkę granitową w kolorze szarym i rudym podobnie jak w obrębie innych odcinków drogi. 3. Przekrój Zieleń ok. 1,00 m Nawierzchnia z kostki rzędowej 2,00 m Nawierzchnia z płyt betonowych 1,00 m Zieleń 0,50 m Mulda chłonna 1,00 m Ograniczeniem projektowanego chodnika są obrzeża betonowe 8x30x100cm na ławach betonowych z oporem. 4. Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Materiał z rozbiórki w postaci: kostki granitowej, obrzeży – w dobrym stanie technicznym, nadających się do ponownego wbudowania, należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu. Materiał ten należy przewieść na teren wskazany przez Zamawiającego, tj. teren miasta Strzelce Kraj. 2) Wykonawca zapewni spełnienie obowiązków warunkujących ważność decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.46.2019 z dn. 08.10.2019r. poprzez obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego przy wykonywanych robotach ziemnych i uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. 3) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” 5. Dokumenty: 1. Projekt zgłoszenia robót 2. Specyfikacje Techniczne 3. Przedmiary – tylko pomocniczo Część II - „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz” 1. Zakres robót: - budowa ciągu pieszego, - budowa terenów utwardzonych, - powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu oraz obsianie terenów zielonych mieszanką traw, - umocnienie skarpy płytami ażurowymi, - wbudowanie ścieków pochodnikowych, - montaż ogrodzenia U-12A - wbudowanie ławek parkowych bez oparcia wraz z koszami na śmieci, - wycinka drzew - przestawienie słupa teletechnicznego 2. Rozwiązania projektowe: Chodnik - szerokość 1,5m - nawierzchnia z kostki betonowej Teren utwardzony pod ławki - nawierzchnia z kostki betonowej o wym. 1,5 x 2,0m 3. Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” 4. Dokumenty: 1. Projekt budowlany 2. Specyfikacje Techniczne 3. Przedmiar – tylko pomocniczo Część III - „Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika” 1. Zakres robót: - budowa chodnika, - wykonanie przyległych trawników, - remont istniejących zjazdów, - budowa progu zwalniającego (wyniesione przejście dla pieszych) - wycinka drzew Chodnik o następujących parametrach: - całkowita szerokość 2,0m - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk, - pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni. Zjazdy o następujących parametrach: - szerokość min 3,0m - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk, - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. Próg zwalniający o następujących parametrach: - szerokość 3,0m - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk. Budowany chodnik, zjazdy i próg zwalniający należy dostosować do: - istniejących ogrodzeń, - istniejącej jezdni, - przyległego terenu. 2. Wykonawca w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ich ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: 1) Na czas budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Czasową organizacje ruchu na czas budowy” 2) Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami „Stałą organizacje ruchu” 3. Dokumenty: 1. Projekt zgłoszenia robót 2. Specyfikacje Techniczne 3. Przedmiar – tylko pomocniczo Jeżeli powyższy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczących minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów dostępne w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty: 1. wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 2. uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3. zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, b) zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. 4. uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, 5. Wykonawca, w celu opracowania Oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości, 6. Wykonawca zobowiązany jest opracować tymczasową i stałą organizację ruchu, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie. Uważać się będzie, że prace ujęte w dokumentacji, a nie opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, zostały ujęte w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie. Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty ogólnobudowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Klauzule społeczne 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Postanowienia dotyczące podwykonawców: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. Z uwagi na fakt, że zamówienie na roboty budowlane będzie wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części I - wadium nie jest nie wymagane, Dla części II – 2 000,00 zł Dla części III - 3 000,00 zł 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310,836 i 1572). 16.3. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 16.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię w ofercie. 16.5 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 16.6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 16.7 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 16.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 16.2. jego oferta zostanie odrzucona. 16.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). 16.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.13.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 16.14. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 16.15. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16.16. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta powinna składać się z: a)wypełnionego Formularza Oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z TECR stanowiącą załącznik nr 1a, 1b, 1 c do formularza ofertowego; b)oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy. 2.Ponadto do oferty należy załączyć: a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, c)w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, d)W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: •zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, •sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, •zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, •czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi/ dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach