Przetargi.pl
Budynek Nr 2 - Remont pomieszczeń GWŁ kompleks 3345 Kielce ul. Wojska Polskiego 300. Sprawa: Zp_17/2016

Jednostka Wojskowa 3711 ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 816 22 06 , fax. 15 816 22 06
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3711
  ul. Anieli Krzywoń 1 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 816 22 06, fax. 15 816 22 06
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budynek Nr 2 - Remont pomieszczeń GWŁ kompleks 3345 Kielce ul. Wojska Polskiego 300. Sprawa: Zp_17/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń GWŁ w Budynku Nr 2 - remont pomieszczeń, instalacja elektryczna, posadzki, malatura, stolarka drzwiowa, parapety, wymiana grzejników CO Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót remontowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach