Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkowym umocnieniem lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk w km 0+090-0+170 wraz z przebudową przepustów drogowych na cieku Robak w km 2+309, w km 2+432 i w km 3+369 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkowym umocnieniem lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk w km 0+090-0+170 wraz z przebudową przepustów drogowych na cieku Robak w km 2+309, w km 2+432 i w km 3+369 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkowym umocnieniem lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk w km 0+090 - 0+170 wraz z przebudową przepustów drogowych na cieku Robak w km 2+309, w km 2+432 i w km 3+369 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie. Całkowity zakres zadania inwestycyjnego jw. polega na wykonaniu: odcinkowego udrożnienia koryta cieku Robak w km 1+682 - 3+713 (poprzez m.in. przebudowę 4 szt. przepustów drogowych i kolidującej infrastruktury technicznej), umocnienia lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk na odcinku w km 0+090 - 0+170 wraz z zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odcinkowe udrożnienie lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk 2. Przebudowę przepustu drogowego w km 2+309 2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.2 Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego 2.3 Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym 2.4 Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego 2.5 Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej 2.6 Przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej 3. Przebudowę przepustu drogowego w km 2+432 3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 3.2 Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego 3.3 Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym 3.4 Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego 4. Przebudowę przepustu drogowego w km 3+369 4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 4.2 Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego 4.3 Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym 4.4 Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego 4.5 Przebudowę gazociągu średniego ciśnienia 3) Opis zakresów przedmiotu zamówienia: 1. Odcinkowe udrożnienie lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk W ramach robót przygotowawczych przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać koszenie porostów traw i geodezyjne roboty pomiarowe. Prace przygotowawcze obejmą również usunięcie roślinności drzewiastej. W dalszej kolejności należy przystąpić do zdjęcia urodzajnej warstwy ziemi (humusu), którą należy ułożyć w pryzmach poza obrębem Rowu. Zebrana ziemia urodzajna docelowo zostanie użyta do zahumusowania skarp w trakcie prac wykończeniowych. Zasadnicze roboty polegające na poprawie drożności koryta Rowu od Żmijowisk na odcinku w km 0+100-0+170 będą polegały na ręcznym usunięciu z jego dna namułów o grubości warstwy 10 cm oraz na wykonaniu prac umocnieniowych. Prace ubezpieczeniowe polegać będą na wykonaniu umocnienia koryta Rowu w km 0+100 - 0+170 na długości L=70,00 m za pomocą elementów żelbetowych w kształcie litery U o szerokości 1,50 m i wysokości 1,00 m na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 20 cm. Ponadto przewiduje się również wykonanie koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 1,00x1,00x3,00 m. Na umocnionym odcinku Rowu w km 0+100 - 0+170 należy także wykonać 1 pochylnię sprzyjającą swobodnemu przemieszczaniu się płazów - zgodnie z rys. nr 8 w zamieszczonym w Projekcie budowlanym. W ramach zaplanowanych do realizacji robót budowlanych należy również wykonać prace umocnieniowe na odcinku przejściowym, tj. o długości L=10,00 m, tj. w km 0+090-0+100. Roboty na tym odcinku polegać będą na ułożeniu narzutu kamiennego z kamienia łamanego o średnicy min. 60 cm. W/w prace zostaną poprzedzone ręcznym usunięciem z jego dna namułów o grubości warstwy 10 cm. Teren przyległy do wykonanych ubezpieczeń zostanie wyplantowany i zahumusowany oraz obsiany mieszanką traw. W ramach pozostałych planowanych do wykonania robot w korycie Rowu od Żmijowisk należy zabezpieczyć przebiegający pod jego dnem w km 0+169 istniejący gazociąg dn 25 mm. Zabezpieczenie będzie polegać na ułożeniu na nim rury osłonowej dwudzielnej o średnicy 110 mm i długości L=7,00 m. 2. Przebudowa przepustu drogowego w km 2+309 2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe W celu poprawy przepustowości koryta cieku Robak na odcinku w km 1+682 - 3+713 przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 2+309 biegu cieku Robak. W celu spełnienia wymogu bezpiecznego przepływu wód wezbraniowych w obrębie w/w miejsca, niezbędne jest dostosowanie światła budowli dla przeprowadzenia przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie Q1%. Planowany do przebudowy przepust w km 2+309 biegu cieku Robak to typowy przepust rurowy składający się z 3 szt. kręgów żelbetowych o średnicy 1,30 m i długości L=6,45 m. W ramach robót przygotowawczych należy wykonać m.in. drogę objazdową o długości 103,89 m wraz z budową tymczasowego przepustu z kręgów żelbetowych 3x800 mm o długości 13,84 m. Prace przygotowawcze obejmują również wykoszenie ze skarp cieku Robak porostów traw, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz niezbędne pomiary geodezyjne. Przewidziany zakres robót rozbiórkowych polegać będzie na rozebraniu istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych wraz z fundamentami. W ramach powyższych prac należy również uwzględnić rozbiórkę tymczasowej drogi objazdowej wraz z przepustem. Powstałe odpady w trakcie rozbiórek winny być usunięte z terenu robót, zaś dalszy sposób postępowania z nimi winien być zgodny z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). 2.2. Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego Nowy przepust drogowy będzie posiadał konstrukcję ramową z prefabrykowanych elementów żelbetowych o następujących parametrach: - szerokość: 3,00 m - wysokość: 2,00 m ze skrzydłami i płytą denną na cieku Robak w km 2+309. - szerokość jezdni 5,00 m, - szerokość poboczy i chodników 0,50 m+0,50 m - szerokość użytkowa 6.00 m - długość przepustu w osi 11,20 m - długość obiektu 13,33 m 2.3 Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym W związku ze zmianą konstrukcji przepustu drogowego przewiduje się rozbudowę odcinka drogi powiatowej od km 0+009.46 do km 0+109.13 (założony kilometraż roboczy) o łącznej długości L = 99,67 m Należy wykonać odcinek drogi powiatowej o następujących parametrach: - szerokość jezdni 5,00 m, - szerokość chodnika i bezpiecznika 0,75m +0,75 m, - konstrukcja nośna: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Ponadto w celu odwodnienia drogi należy wykonać rowy odwadniające o łącznej długości L = 168,19 m o parametrach: - szerokość dna: 0,50 m - nachylenie skarp: 1:1,5 2.4 Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego W celu umocnienia skarp i dna cieku Robak w obrębie przepustu drogowego należy wykonać ubezpieczenie odcinka wlotowego i wylotowego materacem siatkowo-kamiennym wbudowanym w dno i skarpy na geowłokninie filtracyjnej na długości: wlot L=8,00 m, wylot L=13,00 m. Materac siatkowo-kamienny na skarpach będzie przykryty warstwą humusu grubości 5 cm i obsiany mieszanką traw. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien również wykonać przebudowę koryta cieku Robak na odcinku o długości L=60,00 m w km 2+239,60 - 2+299,60. 2.5 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej W związku z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km cieku 2+309 zaistniała konieczność przebudowy istniejącego wodociągu fi90 na odcinku o długości L = 69,00 m. Przebudowana trasa wodociągu będzie prowadziła pod dnem cieku Robak oraz poza teren projektowanego przepustu oraz poza pas drogowy. Przebudowa polegać będzie na budowie nowego odcinka wodociągu z rur fi90 PE na długości L=69,00 m oraz na demontażu istniejącego wodociągu ?90 na długości L = 44,5 m. Nowy odcinek wodociągu na całej długości realizowany metodą przewiertu sterowanego, należy wykonać ze szczelnego systemu rur z tworzywa sztucznego - z rur PE 100 SDR 17 o średnicy fi 90 mm, na ciśnienie 1,0 MPa. Przewiert zaprojektowano z rur PE TS o średnicy 200 x 18,4 mm. Projektowany przewód wodociągowy na całej długości, w tym pod korytem cieku Robak będzie chroniony rurą przewiertową, pozostawioną w ziemi jako rura ochronna. W ramach robót związanych z przebudową wodociągu, należy wykonać 2 szt. zasuw żeliwnych, z miękkim uszczelnieniem klina i teleskopową obudowę trzpienia, wyprowadzoną na powierzchnię terenu w obudowie do zasuw i zakończoną żeliwną skrzynką uliczną do zasuw. 2.6 Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej W związku z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km cieku 2+309 zaistniała konieczność przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Przebudowana trasa sieci teletechnicznej będzie prowadziła pod dnem cieku Robak oraz poza teren projektowanego przepustu oraz poza pas drogowy. Przebudowa polegać będzie na budowie nowego odcinka kabla teletechnicznego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 o długości L=38,00 m oraz na demontażu istniejącego kabla na długości L = 22,00 m. Nowy odcinek kabla teletechnicznego na całej długości realizowany będzie metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego przy zastosowaniu rury RHDPE fi110/6,3. 3. Przebudowa przepustu drogowego w km 2+432 3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe W celu poprawy przepustowości koryta cieku Robak na odcinku w km 1+682 - 3+713 przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 2+432 biegu cieku Robak. W celu spełnienia wymogu bezpiecznego przepływu wód wezbraniowych w obrębie w/w miejsca, niezbędne jest dostosowanie światła budowli dla przeprowadzenia przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie Q1%. Planowany do przebudowy przepust w km 2+432 biegu cieku Robak to typowy przepust rurowy składający się z 2 szt. kręgów żelbetowych o średnicy 1,50 m i długości L=9,52 m. W ramach robót przygotowawczych należy dokonać wykoszenia porostów traw ze skarp cieku Robak, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz niezbędne pomiary geodezyjne. Przewidziany zakres robót rozbiórkowych polegać będzie na rozebraniu istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych wraz z fundamentami. Powstałe odpady w trakcie rozbiórek winny być usunięte z terenu robót, zaś dalszy sposób postępowania z nimi winien być zgodny z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). 3.2. Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego Nowy przepust drogowy będzie posiadał konstrukcję ramową z prefabrykowanych elementów żelbetowych o następujących parametrach: - szerokość: 3,00 m - wysokość: 2,00 m ze skrzydłami i płytą denną na cieku Robak w km 2+432 - szerokość jezdni 6,00 m - szerokość poboczy i chodników 1,25 m +1,25 m - szerokość użytkowa 7,50 m - długość przepustu w osi 13,50 m - długość obiektu 13,50 m 3.3 Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym W związku ze zmianą konstrukcji przepustu drogowego przewiduje się rozbudowę odcinka drogi powiatowej od km 0+029,62 do km 0+131,29 (założony kilometraż roboczy) o łącznej długości L = 101,67 m. Należy wykonać odcinek drogi powiatowej o następujących parametrach: - szerokość jezdni 5,00m, - szerokość chodnika i bezpiecznika 1,25m+1,25 m, - konstrukcja nośna: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Ponadto w celu odwodnienia drogi należy wykonać rowy odwadniające o łącznej długości L = 130,11 m o parametrach: - szerokość dna: 0,50 m - nachylenie skarp: 1:1,5 3.4 Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego W celu umocnienia skarp i dna cieku Robak w obrębie przepustu drogowego należy wykonać ubezpieczenie odcinka wlotowego i wylotowego materacem siatkowo-kamiennym wbudowanym w dno i skarpy na geowłókninie filtracyjnej na długości: wlot L=5,00 m, wylot L=5,00 m. Materac siatkowo-kamienny na skarpach będzie przykryty warstwą humusu grubości 5 cm i obsiany mieszanką traw. 4. Przebudowa przepustu drogowego w km 3+369 4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe W celu poprawy przepustowości koryta cieku Robak na odcinku w km 1+682 - 3+713 przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 3+369 biegu cieku Robak. W celu spełnienia wymogu bezpiecznego przepływu wód wezbraniowych w obrębie w/w miejsca, niezbędne jest dostosowanie światła budowli dla przeprowadzenia przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie Q1%. Planowany do przebudowy przepust w km 3+369 biegu cieku Robak to typowy przepust rurowy o długości L=6,08 m, składający się z kręgu żelbetowego o średnicy 1,50 m oraz kręgu żelbetowego o średnicy 1,00 m. W ramach robót przygotowawczych należy dokonać wykoszenia porostów traw ze skarp cieku Robak, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz niezbędne pomiary geodezyjne. Przewidziany zakres robót rozbiórkowych polegać będzie na rozebraniu istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych wraz z fundamentami. Powstałe odpady w trakcie rozbiórek winny być usunięte z terenu robót, zaś dalszy sposób postępowania z nimi winien być zgodny z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.) 4.2. Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego Nowy przepust drogowy będzie posiadał konstrukcję ramową z prefabrykowanych elementów żelbetowych o następujących parametrach: - szerokość: 3,00 m - wysokość:2,00 m ze skrzydłami i płytą denną na cieku Robak w km 3+369 - szerokość jezdni 5,00 m, - szerokość poboczy i chodników 0,75 m+0,75 m - szerokość użytkowa 6.50 m - długość przepustu w osi 11,13 m - długość obiektu 11,77 m 4.3 Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym W związku ze zmianą konstrukcji przepustu drogowego przewiduje się rozbudowę odcinka drogi powiatowej od km 0+023,64 do km 0+096,07 (założony kilometraż roboczy) o łącznej długości L = 72,43 m. Należy wykonać odcinek drogi powiatowej o następujących parametrach: - szerokość jezdni 5,00 m, - szerokość chodnika i bezpiecznika 0,75m +0,75 m, - konstrukcja nośna: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. 4.4 Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego W celu umocnienia skarp i dna cieku Robak w obrębie przepustu drogowego należy wykonać ubezpieczenie odcinka wlotowego i wylotowego materacem siatkowo-kamiennym wbudowanym w dno i skarpy na geowłókninie filtracyjnej na długości: wlot L=14,00 m, wylot L=5,00 m. Materac siatkowo-kamienny na skarpach będzie przykryty warstwą humusu grubości 5 cm i obsiany mieszanką traw. 4.5 Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia W związku z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km cieku 3+369 zaistniała konieczność przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 32 na odcinku o długości L = 23,00 m. Przebudowana trasa wodociągu będzie prowadziła pod dnem cieku Robak oraz poza teren projektowanego przepustu oraz poza pas drogowy. Przebudowa polegać będzie na budowie nowego odcinka wodociągu z rur DN 40 SDR 11 PE 100 na długości L=23,00 m oraz na demontażu istniejącego gazociągu DN 32 na długości L = 21,00 m. Nowy odcinek gazociągu na całej długości realizowany metodą przewiertu sterowanego. Przewiert zaprojektowano z rur DN90 PE80 SDR17,6. Projektowany odcinek gazociągu na całej długości, w tym pod korytem cieku Robak będzie chroniony rurą przewiertową, pozostawioną w ziemi jako rura ochronna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 46 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejsce i sposób wniesienia wadium: - Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto nr 52 1020 4391 0000 6102 0159 2096 w Banku PKO BP S.A. RCK Rzeszów, ul. Rejtana 53B, 35-326 Rzeszów z dopiskiem: Wadium na przetarg na: wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkowym umocnieniem lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk w km 0+090-0+170 wraz z przebudową przepustów drogowych na cieku Robak w km 2+309, w km 2+432 i w km 3+369 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie. - Kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. - Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach wyszczególnionych w art. 45 ust. 6 ustawy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego (Rzeszów, ul. Hetmańska 9) przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach