Przetargi.pl
Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Grunwaldzka 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  Grunwaldzka 24
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  REGON: 770979766
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych iboiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisamiprawa, pozostałymi dokumentami umowny-mi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłejeksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniającyprzyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie powstałej infra-struktury zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, wramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią wokresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:a) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie wielotorowej bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej, o wartości robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł bruttolubb) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie boiska sportowegoo powierzchni min. 600 m2 o nawierzchni poliuretanowej, o wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach