Przetargi.pl
Roboty rozbiórkowe budynku 74/4101 oraz 22/1761 w Helu na terenach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 190232852
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty rozbiórkowe budynku 74/4101 oraz 22/1761 w Helu na terenach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:Roboty rozbiórkowe budynku 74/4101 oraz 22/1761 w Helu na terenach administrowanych przez Komendę Portu WojennegoOpis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ w skład, którego wchodzi Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar i Zestawienie materiałów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach