Przetargi.pl
„Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” : Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU

GMINA MIASTA PUCK ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTA PUCK
  ul. 1-go Maja 13
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  REGON: 191675439
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” : Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem Części I niniejszego zamówienia jest realizacja projektu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – remont i przebudowa PLACU ZABAW na części działki nr 329/3, obręb Miasto Puck. Miejsce inwestycji znajduje się na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Abrahama i Majkowskiego. Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni placu zabaw, wymianę urządzeń placu zabaw oraz uzupełnienie o małą architekturę. Projekt obejmuje rozbiórkę oraz utylizację istniejącej nawierzchni z piasku oraz wymianę na nową nawierzchnię bezpieczną pod karuzelą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych – nawierzchnia poliuretanowa, a pod pozostałymi urządzeniami piasek o gramaturze 0,2-2,0 mm wraz z montażem obrzeży betonowych. Zaprojektowano również komunikację z wejść umiejscowionych w ogrodzeniu do powierzchni bezpiecznej z piasku czy poliuretanu. Istniejące urządzenia placu zabaw i małą architekturę należy zdemontować i utylizować, za wyjątkiem urządzeń art. 10 pajęczyna oraz art. 09 drabinki, które po wykonaniu robót budowlanych należy ponownie zamontować razem z nowymi urządzeniami.2) Przedmiotem Części II niniejszego zamówienia jest projekt BUDŻETU OBYWATELSKIEGO –remont i budowa na części zespołu boisk sportowych – orlik, teren opracowania mieści się na części działki nr 29/65 obręb Miasto Puck. Obszar, który znajduje się na terenie zespołu boisk sportowych przy ulicy Nowy Świat, jest to projekt remontu istniejącej nawierzchni rekreacyjnej, oraz budowy małej architektury (urządzenie street workout, siłownia terenowa, ławki). Projekt obejmuje zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z 437m2 i jej utylizację oraz wymianę na ziemię urodzajną, a na części ułożenie maty przerostowej z obrzeżami betonowymi na przygotowanej wcześniej nawierzchni wysianej trawą. Ze względu na powierzchnię bezpieczną urządzeń wymagane jest rozebranie około 7 m2 powierzchni z chodnikowych płyt. Część roślin musi zostać usunięta lub jeśli to możliwe – przeniesiona, ze względu na zachowanie powierzchni bezpiecznej. Proponuje się przeniesienie wieszaka na ubrania na przeciwną stronę ciągu komunikacyjnego. Ławki metalowe należy zdemontować i utylizować. Następnie umiejscowić małą architekturę w docelowych miejscach zachowując powierzchnie bezpieczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli w złożonych na wezwanie dokumentach wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie co najmniej 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) na każdą z dwóch części zamówienia .2) zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania (potwierdzone dowodami czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), obejmujące swym zakresem roboty odpowiadające zamówieniu, polegające na remoncie lub przebudowie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każde z zadań na każdą z dwóch części;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.b) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach