Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na odcinku KŁ

GMINA KOSAKOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586604344 , fax. 586604301
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOSAKOWO
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  tel. 586604344, fax. 586604301
  REGON: 000531708
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na odcinku KŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na budowie ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ tj. tzw. budowa drogi łączącej ul. Klifową w Mechelinkach wraz z ul. Truskawkową w Pierwoszynie (na podstawie Decyzji ZRID) wraz z miejscem postojowym i wycinką drzew oraz kanałem technologicznym.Ogólny opis robót do wykonania:R-10 odcinek KŁ ul. Truskawkowa/ ul. Klifowa Należy wykonać drogę na odcinku około 700 m. Drogę zaprojektowano jakojednopasową o szerokości 3,5 m. w sześciu miejscach zaprojektowano mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m. Drogę gminną zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej a pobocza z kruszywa łamanego.Rowerowe miejsce postojowe.W okolicach km 0+270 projektowanej drogi gminnej zaprojektowano rowerowe miejscepostojowe. Planowane jest wykonanie 4 stojaków rowerowych, prefabrykowanej stacji do naprawy rowerów, tablicy informacyjnej, kosza na śmieci oraz budowa wiaty drewnianej z ławkami i stołem. Wiata będzie posiadała wymiary 3,0x3,5 m. W rejonie wiaty zaprojektowano nawierzchnię z geokraty wypełnionej grysem 5-11 mm.Drzewa – wycinka ZRID ok 150 szt. wg dokumentacji projektowej i przedmiaruSOR – tylko GminaUWAGA: Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie rury osłonowej na wysokości miejsc postojowego i ujęcia jej kompleksowego zakupu i ułożenia wraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi w cenie ofertowej. Rura osłonowa dwuścienna długości około 12m, średnica 200mm.W/w fragment rury osłonowej posłuży do ułożenia kanalizacji technicznej w przyszłości – w trakcie realizacji II etapu budowy.Wymagania w zakresie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy:1) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) Wykonawca opracowuje na własny koszt i własnym staraniem Wykonawca.2) Celem opracowania TOR jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie robót budowlanych oraz umożliwienie bezpiecznego i pewnego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu budowy podczas przebudowy danej ulicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000ZŁ (słownie: PIĘĆTYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100 groszy);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 28 1020 1811 0000 0902 0374 5379 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.33.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA KOSAKOWO7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa ścieżki lub trasy rowerowej lub drogi o nawierzchni asfaltowej, gdzie wartość robót drogowych wynosiła nie mniej niż 250.000 złotych brutto dla każdej z tych robót.2. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Budowy / Robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie dróg oraz Kierownika Budowy / Robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi – to jest do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.3. Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje/uprawnienia, zdobyte w innych Państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach