Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na odcinku KŁ

GMINA KOSAKOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586604344 , fax. 586604301
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOSAKOWO
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  tel. 586604344, fax. 586604301
  REGON: 000531708
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na odcinku KŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na budowie ścieżki rowerowej R-10 na odcinku KŁ tj. tzw. budowa drogi łączącej ul. Klifową w Mechelinkach wraz z ul. Truskawkową w Pierwoszynie (na podstawie Decyzji ZRID) wraz z miejscem postojowym i wycinką drzew oraz kanałem technologicznym.Ogólny opis robót do wykonania:R-10 odcinek KŁ ul. Truskawkowa/ ul. Klifowa Należy wykonać drogę na odcinku około 700 m. Drogę zaprojektowano jakojednopasową o szerokości 3,5 m. w sześciu miejscach zaprojektowano mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m. Drogę gminną zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej a pobocza z kruszywa łamanego.Rowerowe miejsce postojowe.W okolicach km 0+270 projektowanej drogi gminnej zaprojektowano rowerowe miejscepostojowe. Planowane jest wykonanie 4 stojaków rowerowych, prefabrykowanej stacji do naprawy rowerów, tablicy informacyjnej, kosza na śmieci oraz budowa wiaty drewnianej z ławkami i stołem. Wiata będzie posiadała wymiary 3,0x3,5 m. W rejonie wiaty zaprojektowano nawierzchnię z geokraty wypełnionej grysem 5-11 mm.Drzewa – wycinka ZRID ok 150 szt. wg dokumentacji projektowej i przedmiaruSOR – tylko GminaUWAGA: Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie rury osłonowej na wysokości miejsc postojowego i ujęcia jej kompleksowego zakupu i ułożenia wraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi w cenie ofertowej. Rura osłonowa dwuścienna długości około 12m, średnica 200mm.W/w fragment rury osłonowej posłuży do ułożenia kanalizacji technicznej w przyszłości – w trakcie realizacji II etapu budowy.Wymagania w zakresie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy:1) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) Wykonawca opracowuje na własny koszt i własnym staraniem Wykonawca.2) Celem opracowania TOR jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie robót budowlanych oraz umożliwienie bezpiecznego i pewnego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu budowy podczas przebudowy danej ulicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach