Przetargi.pl
Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 4

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55-86-421 , fax. 7412250
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Morski w Gdyni
  ul. Morska 81-87
  81-225 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 55-86-421, fax. 7412250
  REGON: 000145112
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"Budynek A wchodzi w skład Obiektu Nr I Akademii Morskiej, który wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty prowadzone będą na podstawie pozwolenia na budowę poprzedzonego pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym.Kierownik robót zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac remontowych na obiekcie.Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Roboty wchodzące w zakres zamówienia: - roboty rozbiórkowe (zerwanie posadzek wraz z płytkami, wybicie otwór drzwiowych, demontaż starych ościeżnic drzwiowych),- roboty posadzkowe (wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z warstwami izolacyjnymi, wykonanie posadzki z płytek)- roboty murarskie (wykonanie ścianek),- roboty tynkarskie ( nałożenie nowych tynków i gładzi gipsowych),- roboty malarskie,- wykonanie obudów G-K kanałów wentylacyjnych,- wykonanie sufitów podwieszanych, - remont instalacji wodociągowej, - remont instalacji kanalizacyjnej,- remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej,- wyprowadzenie pionu wentylacji mechanicznej od poziomu parteru do poziomu dachu,- montaż wentylatora dachowego,- roboty instalacyjne elektryczne (demontaż instalacji i urządzeń, wyposażenie dodatkowe istniejącej tablic rozdzielczych, instalacja oświetleniowa, instalacja odbiorcza, instalacja piorunochronna, itd. ),- wydzielenie klatki schodowej przez wykonanie tymczasowej ścianki uniemożliwiającej przejście osób nieuprawnionych.- wymiana istniejącej instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 80 mm na odcinku 15 mb,- inne roboty wyżej niewymienione lecz niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (roboty budowlane)Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z:1. Projektem budowlanym zamiennym architektonicznej - "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni", 2. Projektem wykonawczym branży architektonicznej - "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni", 3. Projektem wykonawczym branży sanitarnej - "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni", 4. Projektem wykonawczym branży elektrycznej - "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni", 5. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni",6. Przedmiarami robót - "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie stawia warunku w tym zakresieZdolność techniczna lub zawodowaWykonawca musi wykazać:1. Dysponowanie pracownikiem /osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz .U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz posiadającą co najmniej 18 miesięczne doświadczenia w robotach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków2. Dysponowanie pracownikiem /osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz .U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),3. Dysponowanie pracownikiem /osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz .U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),4. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie pomieszczeń sanitarnych o wartosci 150.000,00 zł brutto każda, w tym 1 wykonana w obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (wraz z podaniem numeru zabytku).W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;2) oświadczenia, że osoby posiadają wymagane uprawnienia3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w tym zakresieUprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach