Przetargi.pl
Usługa korekty i edycji tekstowej artykułów naukowych dla CI TASK

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000001620
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa korekty i edycji tekstowej artykułów naukowych dla CI TASK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty i edycji tekstowej artykułów naukowych w języku amerykańskim angielskim dla CI TASK.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Obejmować będą one wiedzę z zakresu dyscyplin matematyki, nauk fizycznych, nauk chemicznych lub informatyki, przez co zawierać mogą zaawansowane formuły matematyczne oraz dane badawcze w postaci tabeli oraz diagramów.2) W przypadku niektórych dokumentów, wymagana będzie także korekta tekstualna grafiki tj. edycja opisów znajdujących się bezpośrednio na rysunkach lub/i podpisy grafik osadzonych w tekście. 3) Materiały dostarczane będą Wykonawcy w postaci dokumentów pakietów biurowych Microsoft Office oraz Open Office, gotowych dokumentów PDF lub/i innych plików tekstowych. Część dokumentów tekstowych może zostać przekazana w systemie TeX (plain) lub LATeX. 4) Materiały publikowane będą zarówno na łamach kwartalnika TASK Quarterly, książek streszczeń referatów konferencyjnych oraz monografii pokonferencyjnych organizowanych we współpracy z CI TASK oraz oficjalnej stronie internetowej Centrum.5) W czasie trwania umowy (zamówienie podstawowe) Zamawiający przekaże Wykonawcy łącznie nie więcej niż 1000 stron rozliczeniowych, w ramach których mieścić się będzie do 300 ilustracji.6) Poprzez stronę rozliczeniową rozumie się stronę opiewającą na 1800 znaków ze spacjami, zawierającą oprócz tekstu zaawansowane formuły matematyczne, tabele i diagramy.7) Poprzez ilustrację rozumie się plik graficzny dostarczony w jednym z następujących formatów: bitmapa, Encapsulated PostScript, plik CorelDraw, dokument PDF, JPEG, TIFF, GIF oraz SVG, przygotowany do wydruku w rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) oraz zestawie barw CMYK lub/i Grayscale.8) Materiały przekazywane będą Wykonawcy sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z założeniem, że w okresie trwania zamówienia podstawowego, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiały co najmniej 8 razy. 3. Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79821100-64. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.5. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79821100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach