Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024

Gmina Lipnica ogłasza przetarg

 • Adres: 77-130 Lipnica, Józefa Słomińskiego 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnica
  Józefa Słomińskiego 19
  77-130 Lipnica, woj. pomorskie
  REGON: 770979520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2022-2024” REJON ODŚNIEŻANIA NR 7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dodatku nr 1 do swz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:[wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami];tj.- Wykonawca wykaże na każdy rejon po jednym zestawie: ciągnik co najmniej 80KM z przednim napędem z pługiem o szerokości roboczej co najmniej 3 metry dwustronnym czołowym lub samochód z pługiem o szerokości roboczej co najmniej 3 metry dwustronnym czołowym wykazać na złączniku nr 4 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach