Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych MSPiR

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
  ul. Hryniewickiego 10
  81-340 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 192634129
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych MSPiR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – dostawa do Brzegowej Stacji Ratowniczej w Łebie w ilości 118.000 kWhCzęść 2 - dostawa do Brzegowej Stacji Ratowniczej w Darłowie w ilości 107.500 kWhCzęść 3 - dostawa do Brzegowej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu w ilości 68.000 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018, poz. 755 ze zm.). Wykonawca musi również posiadać aktualną podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach