Przetargi.pl
Budowa placu do ćwiczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 761 20 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 761 20 00
  REGON: 191675557
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu do ćwiczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu do ćwiczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni. Budowany plac do ćwiczeń położony jest na ogrodzonym terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, na działce nr 663, obr. 0024 Pustki Cisowskie należącej do Gminy Gdynia. Istniejący dojazd oraz dojście i wejście na teren placu do ćwiczeń zlokalizowane jest od północnego-wschodu, od biegnącej wzdłuż działki ul. Chabrowej. W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni żwirowej oraz lokalizację urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń i elementów małej architektury na terenie placu, na podstawie i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, który został wykonany przez mgr inż. arch. Małgorzatę Piotrowicz i stanowi załącznik A do SWZ.2. Przedmiot zamówienia jest realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty polegające na: wykonaniu nawierzchni żwirowej , obrzeży betonowych, przeniesieniu w inną lokalizację dwóch istniejących urządzeń do ćwiczeń: gry labirynt na sprężynie, ważki podwójnej na sprężynie oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń i elementów małej architektury: sześciokąta wielofunkcyjnego, równoważni wagowej, drążków podwójnych i kosza na śmieci.2) wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej - 1 egz., w formie elektronicznej w formacie .pdf na nośniku USB/CD – 1 egz.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, oraz obowiązki Wykonawcy określają: 1) Projekt zagospodarowania terenu – Załącznik A do SWZ,2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik B do SWZ,3) Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – Załącznik C, D do SWZ, 4) Wzór umowy - Załącznik 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości500,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust.2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP. 271.62.2022.6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy.13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:2.1. wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które wykonane były w różnych lokalizacjach i obejmowały swoim zakresem zagospodarowanie terenu i budowę lub przebudowę obiektu rekreacyjnego wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń i elementów małej architektury, o wartości jednostkowej każdej z robót budowlanych równej lub wyższej niż 50 000 zł brutto*.Przez „jedną robotę budowlaną” należy rozumieć jedną umowę.Przez „różną lokalizację” należy rozumieć umiejscowienie lub położenie obiektów budowlanych lub zadań inwestycyjnych.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.2.2. skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia jednej osoby, nastanowisku kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w danej branży budowlanej, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - odpowiednie dla tej branży, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.). oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach