Przetargi.pl
Budowa zbiornika zewnętrznego na ujęciu wody Mosty I

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69
  81198 Kosakowo, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiornika zewnętrznego na ujęciu wody Mosty I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Mosty w Gminie Kosakowo jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” I etapu prac, tj.: zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, Zamierzonym efektem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia użytkowników sieci wodociągowej wsi Mosty, Mechelinki i Rewa w wodę pitną w oczekiwanej ilości i wymaganej jakości. zwłaszcza w aspekcie wzrastającej liczby odbiorców wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach