Przetargi.pl
Budowa windy w ramach zadania pn.: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYCZEK

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//przetargi.kedzierzynkozle.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa windy w ramach zadania pn.: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYCZEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu dobudowy WINDY ZEWNĘTRZNEJ w budynku przy ul. Piotra Skargi 11 w ramach adaptacji budynku na cele Środowiskowego Domu Samopomocy – PROMYCZEK. W celu przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych należy wykonać dobudowę windy zewnętrznej o konstrukcji stalowej z przeszkleniem fasadowym. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne; 45312311-0 – montaż instalacji piorunochronnej; 45111300-1 – roboty rozbiórkowe; 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45223100-7 – montaż konstrukcji metalowych ; 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego B. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty betonowe (fundamenty), 3) Roboty tynkowe i okładzinowe, 4) Roboty posadzkarskie, 5) Roboty malarskie, 6) Zabruki (chodnik z kostki betonowej), 7) Dostawa, montaż i odbiory dźwigu o parametrach: udźwig 1000 kg, napęd elektryczny, ilość osób 13, konstrukcja stalowa samonośna obita szkłem bezpiecznym, ilość przystanków 4 , kabina przelotowa o wym.wew.1100mm x 2100 mmx 2150 mm(wys.), drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe o wym. 900mmx2000mm., przewód zasilający elektryczną rozdzielnie windy znajduje się na I piętrze, płytę fundamentową należy dostosować do konstrukcji windy, 8) Roboty elewacyjne (uzupełnienie docieplenia elewacji), 9) Roboty rusztowaniowe, Należy uwzględnić transport gruzu na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu na II piętrze gdzie będzie znajdował się IV przystanek windy należy uwzględnić: demontaż grzejnika centralnego ogrzewania, wykonanie ścianki działowej ( 6,0m x 3,2m) oraz demontaż drzwi na holl wraz z ścianką działową. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę z własnych źródeł. C. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:  roboty budowlane,  roboty elektryczne Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: Firmę Inżynierską ,,ALOG” Gerard Gola, 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Kosmonautów 2, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. DO REALIZACJI W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA Z UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEWIDUJE SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W PKT A i B (w zakresie dotyczącym windy) ORAZ W OPZ. Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią element pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 6 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9 Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach