Przetargi.pl
Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki w Gminie Sianów.

Gmina Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, Armii Polskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 185 281 , fax. 943 185 320
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sianów
  Armii Polskiej 30
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 185 281, fax. 943 185 320
  REGON: 52910833217000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siamow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki w Gminie Sianów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy ulicy Jeziornej wraz ze zjazdami, chodnikiem i dojściami do budynków. Podstawowe elementy Inwestycji długość ulicy Jeziornej: 290,6m długość odnogi ulicy Jeziornej: 94,8m- szerokość ulicy Jeziornej: 5m Konstrukcja jezdni ulicy Jeziornej: kostka betonowa wieloelementowa kolor melanż czerwono grafitowy, gr.8cm podsypka cem.- piaskowa, gr. 5cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, (0-31,5mm) , gr. 22cm warstwa mrozoochronna- mieszanka związana z cementem C1,5/2 <4,0MPa, gr. 30cm- ist. podłoże gruntowe, E2>35MPa Chodnik, dojścia do posesji, warstwa ścieralna- kostka betonowa płukana wieloelementowa kolor jasno szary , gr. 8cm- podsypka cem. - piaskowa, gr. 5cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, 0-31,5mm , gr. 10cm podsypka piaskowa 0/2, K10>8m/dobę, gr. 10cm Konstrukcja zjazdów: warstwa ścieralna- kostka betonowa płukana wieloelementowa kolor jasno grafitowy , gr. 8cm- podsypka cem.- piaskowa, gr. 5cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, (0-31,5mm) , gr. 22cm- podsypka piaskowa 0/2, K10>8m/dobę, gr. 10cm - ist. podłoże gruntowe, E2>35MPa Ogólna powierzchnia: jezdnia ul. Jeziornej: 1645m2 zjazdy: 586,9m2 chodniki/ dojścia do budynków: 554m2 Zakres robót obejmuje również ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach eleketroenergetycznych i telekomunikacyjnych przebiegających w poprzek jezdni i zjazdów, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w dr. powiatowej oraz inne elementy niezbędne do wykonania inwestycji. Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania: Budowa ulicy Jeziornej w Osiekach. Zestawienie podstawowych elementów dla kanalizacji deszczowej: rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita) - L= 206,00 m- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L= 18,80 m - studnia betonowa DN1200 - 6 szt. wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i kratą uchylną - 7 szt.- studnia PP / PVC DN/OD 400 + stożek bet. + właz żeliwny D400 - 1 kpl. Rurociągi układane na podsypce piaskowej o gr. 10cm następnie obsypane pospółką do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana całkowita wymiana gruntu. 2. Przedmiot umowy został określony w dokumentacji projektowej, tj.: projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty, wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w zakresie: wszystkie czynności związane z wykonaniem robót brukarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie - Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, Oddział w Sianowie, ul. Morska 7, 76-004: Sianów - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu nr Z.271.24.2020 – Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki gm. Sianów. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Sianów) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 17. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach