Przetargi.pl
Budowa szkolnego placu zabaw (o pow. 240m2) w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6121227 , fax. 32 6121147
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  ul. Józefa Piłsudskiego 14 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 32 6121227, fax. 32 6121147
  REGON: 00052723300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnego placu zabaw (o pow. 240m2) w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje : 1.Opracowanie projektu wykonawczego placu zabaw. 2.Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu. 4.Budowę placu zabaw poprzez wykonanie: nawierzchni syntetycznej bezpiecznej zgodnie z założeniami programu Radosna Szkoła, ciągów komunikacyjnych (ścieżek) o nawierzchni syntetycznej zgodnie z założeniami programu Radosna szkoła, dostawę i montaż urządzeń zabawowych bezpiecznych dla dzieci , zagospodarowania terenów zielonych wraz z montażem ławek i tablic informacyjnych, budowę ogrodzenia wokół placu wraz z furtką i bramą. Uwaga: zamówienie obejmuje również geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach