Przetargi.pl
„BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o.”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa systemu monitoringu na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Przedsięwzięcie będzie polegało m. in. na zaprojektowaniu kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego, dostawie niezbędnej infrastruktury, na wykonaniu robót budowlano – montażowych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej, posadowienia słupów pod kamery oraz montażowych i uruchomieniowych w zakresie układania okablowania światłowodowego i miedzianego, montażu osprzętu punktów kamerowych, uruchomienie urządzeń i torów transmisji, montażu i uruchomienia punktów dystrybucyjnych oraz centrum i systemu monitoringu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zwanym dalej „PF-U” stanowiącym integralną część opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr I.3. do SIWZ). 3) Prace/roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia, będą realizowane w 2 (dwóch) etapach: Etap I obejmuje: a. wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; b. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Etap II obejmuje: a) kompleksowe wykonanie – zgodnie z PF-U oraz opracowaną Dokumentacją Projektową i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę / treścią - zgłoszenia zamiaru wykonywania robót; - monitoringu spełniającego wymogi określone w art. 25 ust.6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach dodane art. 1 pkt 1 lit. d oraz lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). W przypadku, gdy do dnia rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac/robót związanych z montażem i instalacją monitoringu (o fakcie rozpoczęcia tych prac/robót Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej) nie wejdzie w życie rozporządzenie, o którym mowa w art.25 ust.8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach dodanym przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1592), za wiążące Wykonawcę wymogi dot. prowadzenia monitoringu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalnych wymagań dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogów przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, będą uznane wymogi zawarte w aktualnym (na dzień rozpoczęcia realizacji tych prac/robót) projekcie tego rozporządzenia dostępnym na oficjalnych stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.rcl.gov.pl); b) po zakończeniu realizacji robót budowlanych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; c) złożenie w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej instalacji/zawiadomienia o zakończeniu budowy o ile wymagać tego będą obowiązujące przepisy; d) zyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej instalacji / dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 16.04.2019r. do godz. 10:00 (musi być na rachunku Zamawiającego) . 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 13 1020 5402 0000 0302 0385 0773 PKO Bank Polski S.A.- postępowanie nr DZ.260.23.2019 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być w oddzielnej kopercie. 4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (wzór pełnomocnictwa załącznik I.5.); Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl z sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach