Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości Wysoki Średnie.

Wójt Gminy Bogoria ogłasza przetarg

 • Adres: 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8674015 , fax. 015 8674281
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Bogoria
  ul. Opatowska 13 13
  28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8674015, fax. 015 8674281
  REGON: 00053201000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości Wysoki Średnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości Wysoki średnie. 1.2. W skład ww inwestycji wchodzą m.in. następujące rodzaje prac: 1.2.1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej 1.2.2. Budowa altany rekreacyjnej 1.2.3. Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 1.2.4. Kontener na nieczystości stałe 1.2.5. Utwardzenie terenu 1.2.6. Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi gminnej -projektowany 1.2.7. Wyposażenie 1.2.8. Mur oporowy 1.2.9. Przyłącze wod - kan 1.2.10. Panele słoneczne 1.3.Projekt obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach wielospadowy o głównym kącie nachylenia 20 stopni. . 1.4. Budynek projektowany jest w technologi tradycyjnej- murowanej, ze stropami wylewanymi żelbetowymi. Ogrzewanie - kominek murowany z wkładem kominowym grzewczym o mocy 10 kW wspomagającym ogrzewanie elektryczne sali świetlicowej, ciepła woda użytkowa będzie energia elektryczna i panele słoneczne. Ścieki odprowadzane będą do szamba . 1.5.Altana o konstrukcji drewnianej dach czterospadowy. 1.6.Zasilanie energetyczne budynku świetlicy i altany.. 1.7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, techniczna, dokumentacja geotechniczna, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, stanowiące załączniki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.8.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt i uzgodnienia projektów czasowej organizacji ruchu na czas trwania i zabezpieczenia wyżej wymienionych robót oraz do jej wprowadzenia. 1.9.Wykonawca powinien wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku., dokumentację powykonawczą, kosztorys różnicowy itp 1.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne CPV 45262520-2 Roboty murowe CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45421150-0 Instalacje stolarki niemetalowej CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 25.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach