Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka 99A 99A
  26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 00123284700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy. Prace będą wykonywane na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 75 w miejscowości Dęba Gmina Ruda Maleniecka. Zakres robót obejmuje: - pokrycie dachu, - stolarka drzwiowa, - roboty wykończeniowe wewnętrzne, - instalacje sanitarne, - instalacje elektryczne, - roboty wykończeniowe zewnętrzne, - częściowa likwidacja istniejącego zbiornika wodnego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach, które stanowią integralną cześć SIWZ. - Przedmiary robót (zał. nr 8 do SIWZ), - Projekt budowlany (zał. nr 9 do SIWZ), - Specyfikacja techniczna wykonania robót (zał. nr 10 do SIWZ). Zadanie winno być wykonane zgodnie z w/w dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia. Ponieważ przedmiotowe zamówienie obejmuje realizację części zadania pod nazwą: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na wiejski Dom Ludowy, dlatego przy jego realizacji (również przy przygotowywaniu oferty cenowej na jego realizację) w/w dokumenty należy traktować jako: - Przedmiar robót - dokument podstawowy w kwestii określenia zakresu prac do wykonania; - Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna - dokumenty opisujące roboty budowlane. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiarów robót, projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach