Przetargi.pl
Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676406 , fax. 41 3676306
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
  ul. Strycharska 6 6
  25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676406, fax. 41 3676306
  REGON: 29105403600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup papieru do drukarek, kserokopiarek, ploterów, fotograficznego, offsetowego, kartonów wizytówkowych, oraz papieru pakowego i toaletowego. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa Zał. Nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach