Przetargi.pl
Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2014 roku

Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3811127 w. 41 , fax. 041 3811131
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  ul. Dworcowa 20 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3811127 w. 41, fax. 041 3811131
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2014 roku w skład którego wchodzą następujące zadania: 1 Przebudowa drogi nr geodezyjny 501/2 w miejscowości Przełaj Czepiecki (Zakup kruszywa i usług celem utwardzenia drogi nr 501/2) 2 Przebudowa drogi numer geodezyjny 613/2 w miejscowości Mstyczów 3 Przebudowa drogi nr geodezyjny 944/2 w miejscowości Mstyczów (Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 944/2) 4 Przebudowa drogi nr geodezyjny 128 w miejscowości Podsadek 5 Przebudowa drogi numer geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek (Budowa odcinka drogi nr 133 Podsadek Górny) 6 Przebudowa drogi nr geodezyjny 502 w Jeżowie (Wykonanie drogi nr 502) 7 Przebudowa drogi nr geodezyjny 561 w miejscowości Pawłowice 8 Przebudowa drogi nr geodezyjny 160/1 w miejscowości Boleścice 9 Przebudowa ulicy Partyzantów - dz. nr geodezyjny 123 w Sędziszowie 10 Przebudowa drogi nr geodezyjny 1118 i 1121 w miejscowości Krzcięcice (Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 1123 Jednostronne wyczyszczenie rowu odpływowego) 11 Przebudowa drogi nr geodezyjny 1124 w miejscowości Krzcięcice 12 Przebudowa drogi nr geodezyjny 534 w miejscowości Pawłowice 13 Utwardzenie placu położonego na działce nr geodezyjny 627 i 278/15 w miejscowości Pawłowice 14 Przebudowa drogi nr geodezyjny 1135 w miejscowości Słaboszowice 15 Przebudowa drogi nr geodezyjny 93 w miejscowości Łowinia 16 Przebudowa drogi nr geodezyjny 130/2 i 547/2 w miejscowości Zagaje (Wykonanie odwodnienia drogi gminnej na terenie sołectwa Zagaje) 17 Przebudowa zatoki autobusowej na działce nr geod. 236 w miejscowości Zielonki 18 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe posesji nr 25,26,27,28,38,39 przed zalewaniem przez wykonanie rowów odwadniających i koryt betonowych odprowadzających wodę do rowu i utwardzenie kamieniem 19 Przebudowa ulicy Piaskowej - dz. nr geodezyjny 266 w Sędziszowie 20 Przebudowa drogi nr geodezyjny 222 , 68 i 67/3 w miejscowości Aleksandrów 21 Przebudowa drogi nr geodezyjny 357/4 w miejscowości Klimontów (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 357/4 w kierunku PKP) 22 Przebudowa drogi Gniewięcin - Klimontów wzdłuż LHS 22 Przebudowa drogi nr geodezyjny 735 w miejscowości Piła 23 Przebudowa drogi nr geodezyjny 208/1 w miejscowości Boleścice (Budowa drogi Boleścice - Piołunka nr drogi 376011T) 24 Przebudowa drogi nr geodezyjny 67/3 w miejscowości Aleksandrów 25 Przebudowa drogi nr geodezyjny 19 w miejscowości Wydanka (Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej sołectwa Tarnawa nr drogi 19) 26 Przebudowa drogi nr geodezyjny 526 w miejscowości Wojciechowice 27 Przebudowa - odwodnienie drogi nr geodezyjny 711/4 w Gniewięcinie (Wykonanie odwodnienia dróg gminnych) 28 Przebudowa placu przed Blokiem nr 13 os. Sady w Sędziszowie 29 Przebudowa placu przed Blokiem nr 21 na Os. Sady w Sędziszowie 30 Przebudowa drogi numer geodezyjny 590/6 Obr 2 w Sędziszowie 31 Przebudowa drogi nr geodezyjny 225 w miejscowości Swaryszów (Zakup kruszywa i usług do remontu dróg dojazdowych do pól nr 225) 32 Przebudowa drogi nr geodezyjny 264 w miejscowości Białowieża (Zakup kruszywa i usług do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa) 33 Kopanie rowów wraz z wykonaniem zjazdów w miejscowości Klimontówek 34 Wykonanie zabezpieczenia terenów budowlanych przez wykonanie rowów odwadniających i remont istniejących w miejscowości Przełaj 35 Utwardzenie placu OSP Przełaj 2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. - Przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 3.Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach