Przetargi.pl
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikułowice Gmina Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3705200 , fax. 041 3705290
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3705200, fax. 041 3705290
  REGON: 00052369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikułowice Gmina Busko-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikułowice (usytuowanej na działce Nr 778/1) gmina Busko-Zdrój - w oparciu o potwierdzenie zgłoszenia. 2. Zakres prac: Zakres prac będzie obejmował m. in.: 2.1. Wykonanie elewacji budynku: uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych, ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub. 12cm (o współczynniku przewodzenia ciepła <=0,038W/m2*K) , nowa wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego, tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej 2.2. Wykonanie opaski wokół budynku 2.3. Wykonanie okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych i balustrady schodowej z prętów stalowych 2.4. Wykonanie ocieplenia stropu z wełny mineralnej grub. 15cm (o współczynniku przewodzenia ciepła <=0,038W/m2*K) 2.5. Wymiana stolarki okiennej (o współczynniku k<=1,1), drzwiowej i bramy garażowej wraz z przeróbką krat okiennych 2.6. Wymiana obróbek blacharskich, w tym: rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne, daszek 2.7. Wykonanie instalacji odgromowej. UWAGA! 1) Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontażu takie jak: gruz, oprawy żarowe, obróbki blacharskie, okna, drzwi - Wykonawca zdemontuje i zutylizuje na swój koszt. 2) Ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk uzyskany ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty. 3) Dokumenty z przeprowadzenia przedmiotowych robót należy przedstawić wraz z dokumentacją odbiorową. 3. Szczegółowy zakres robót określają: 3.1 przedmiar robót: - załącznik nr 2 do SIWZ: 3.2 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ 3.3. wzór umowy - załącznik nr 10 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.200,00zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umig.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach