Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2014 roku

Gmina Raków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3535018 , fax. 41 3535018
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raków
  ul. Ogrodowa 1 1
  26-035 Raków, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3535018, fax. 41 3535018
  REGON: 29101064200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa z przepompowaniem do zbiornika znajdującego się na bazie transportowej przy ul. Kościuszki 45 w Rakowie w 2014r oleju napędowego o szacunkowej ilości ok. 30 000 litrów na potrzeby Gminy Raków. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ. U. 2013 poz.1058) i wymagania aktualnych edycji Polskich Norm dla oleju napędowego jest to: PN EN 590. W okresie letnim trwającym od dnia 1 kwietnia do 30 września (termin umowny) należy dostarczyć olej napędowy standardowy a w okresie zimowym trwającym od 1 października do końca marca (termin umowny) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Cena w ofercie jaką należy przyjąć to 1 litra oleju napędowego standardowego w przed dzień składania ofert. 1. Każdorazowa dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej ok. 3 - 5 tys. litrów. 2. Terminy i ilości dostaw zakupionego paliwa będą każdorazowo określane przez zamawiającego telefonicznie lub faksem. 3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. 4. Dostawy realizowane będą transportem (autocysterną) posiadającym przepływomierz z ważnym świadectwem legalizacji i posiadać będzie nienaruszone oplombowanie. 5. Pojazd dostarczający paliwo musi posiadać urządzenie umożliwiające przeliczenie ilości paliwa w zależności od temperatury. 6. Zamawiający wymaga od wykonawcy każdorazowo przedłożenia (potwierdzonego za zgodność) świadectwa jakości wydanego przez producenta dla dostarczonej partii oleju napędowego. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego oleju napędowego jest niegodna z przedstawionym świadectwem jakości, Dostawca niezwłocznie dokona na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty szkód powstałych z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rakow.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach