Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez eliminację utrudnień samochodowych

Gmina Łagów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-025 Łagów, ul. Iwańska 11
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 307 40 33, 307 41 21 , fax. (041) 307 42 36
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łagów
  ul. Iwańska 11 11
  26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 307 40 33, 307 41 21, fax. (041) 307 42 36
  REGON: 00054531400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagow-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez eliminację utrudnień samochodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Autobus powinien spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruch drogowego aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r., poz. 951 - tekst jednolity) i posiadać świadectwo na terenie RP. Zakupiony autobus będzie przeznaczony do użytkowania i na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łagów. Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać autobus i informacje dotyczące przedmiotu przetargu nieograniczonego: I. Nadwozie 1) przystosowane do przewozu min. 43 + 1 (kierowca), 2) liczba miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich: 2, 3) długość pojazdu od min 10 000 mm do max 11 500 mm, II. Silnik 1) wysokoprężny z turbodoładowaniem, 2) moc silnika min. 190 kW, 3) emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zgodnie z normą emisji spalin EURO 5 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559), 4) złużycie energii 36 MJ L zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559), III. Skrzynia biegów 1) manualna min. 6 biegów + bieg wsteczny,IV. Wyposażenie 1) fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, 2) regulowana kierownica, 3) lustro wewnętrzne, 4) tachograf cyfrowy, 5) radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem i mikrofonem, 6) przednie i tylne światła przeciwmgielne, 7) bagażniki wewnętrzne (półki bagażowe), 8) bagażnik podłogowy, 9) fotele pasażerów: wysokie, miękkie, podłokietnik od strony przejścia, 10) tapicerowana podsufitka i część pasażerska, 11) kolor nadwozia dowolny, 12) ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika (WEBASTO), 13) klimatyzacja autobusu, 14) wywietrzniki dachowe, 15) autoalarm + immobilaizer, 16) zewnętrzne lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie, V. Koła jezdne:1) obręcz koła min. R 19,5, 2) ogumienie bezdętkowe, 3) opony całosezonowe, 4) kołpaki ozdobne kół, 5) koło zapasowe, VI. Układ kierowniczy: 1) wspomaganie hydrauliczne, VII. Układ hamulcowy 1) ABS/ASR, 2) hamulec postojowy, VIII. Zbiornik paliwa:1) min. 150 litrów, IX. Szkielet nadwozi 1) nadwozie samonośne, X. Podłoga 1) wodoodporna wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, gładką, umożliwiającą mycie urządzeniami mechanicznymi,XI. Drzwi 1) otwierane na zewnątrz,2) sterowane elektropneumatycznie z kokpitu kierowcy, możliwość awaryjnego otwierania, układ rewersowania zabezpieczający pasażerów przed ścięciem, XII. Opis przystosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 1) dwa wózki kotwiczone przodem do kierunku jazdy, po uprzednim zdemotowniu niezbędnych w tym celu foteli pasażerów (fotele przeznaczone do demontażu są montowane za pomocą szybkozłączy), 2) pasy bezpieczeństwa do przypinania pasażera na wózku, 3) ręcznie dokładane szyny do wprowadzenia wózka do wnętrza pojazdu z powłoką antypoślizgową, 4) wymagane oznakowanie pojazdu - symbolem wózka inwalidzkiego z przodu i tyłu pojazdu, XIII. Wymagania dodatkowe 1) auto fabrycznie nowe nieużytkowane 2) gwarancja na lakier, co najmniej 3 lata, 3) gwarancja na silnik i podzespoły na okres, co najmniej 2 lata bez limitu kilometrów, 4) gwarancja na perforację nadwozia, co najmniej 5 lat, 5) dodatkowo autobus powinien posiadać: apteczkę, gaśnice szt. 2, trójkąt ostrzegawczy. Wykonawca zapewnia, że w dniu składania ofert ma do dyspozycji autoryzowaną stację obsługi w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. Autoryzowana stacja obsługi, o której mowa powyżej musi spełniać następujące wymagania w celu zapewnienia w zakresie obsługi bieżących oraz powypadkowych: dysponować pełną aktualną dokumentacją techniczną, w skład, której wchodzą min. schematy instalacji (elektrycznej), katalogi części zamiennych całego autobusu, instrukcje napraw, - dysponować przeszkoloną kadrą, posiadającą doświadczenie w zakresie obsługi oraz napraw samochodów oferowanej marki oraz typu. Zakup finansowany ze środków PFRON w ramach zadnia pn.: Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez eliminację utrudnień samochodowych w ramach Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami II w obszarze D. X. Wymagane dokumenty oferowanego pojazdu 1) Wykonawca powinien posiadać i przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające rejestrację pojazdu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych. 2) Pojazd musi być wyposażony odpowiednio do wymagań związanych z ubezpieczeniem AC, musi posiadać ubezpieczenie OC i AC - najlepiej pakiet ubezpieczeniowy na jeden rok. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie nie zawarciem umowy z Wykonawcą. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. Jeżeli została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lagowgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach