Przetargi.pl
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu Staszów przez Rejonowy Oddział w Busku Zdroju

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-561 Kielce, ul. Witosa 86
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3340105 wew. 209, 309 , fax. 041 3340105 wew. 409
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
  ul. Witosa 86 86
  25-561 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3340105 wew. 209, 309, fax. 041 3340105 wew. 409
  REGON: 00368886031300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szmiuw.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu Staszów przez Rejonowy Oddział w Busku Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Kod wg CPV - 09134100-8 - dostawa oleju napędowego 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego -oleju napędowego, dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Busku Zdroju - tankowanie kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych - należącej do Zamawiającego. Szacowana ilość zamówienia (która może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego - np. akcje przeciwpowodziowe): - olej napędowy - 7377,67 . litry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szmiuw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach