Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie

Gmina Malczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-320 Malczyce, Traugutta 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Malczyce
  Traugutta 15
  55-320 Malczyce, woj. dolnośląskie
  REGON: 931935023
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rachów na działce nr. 25 i 130 obręb: Rachów, gmina Malczyce – stan surowy zamknięty wraz z przyłączem wody zimnej i kanalizacji sanitarnej dla budynku.2. Zakresy robót :- dla stanu surowego zamkniętego: roboty budowlane, roboty ziemne i fundamentowe, ściany i konstrukcje żelbetowe, słupy, podciągi, wieńce, żebra, nadproża i belki monolityczne, strop, ściany, ścianki i nadproża prefabrykowane, konstrukcja dachu ,pokrycie i izolacja dachu, stolarka .- dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej: przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.W zakres prac wchodzi również wykonanie: kanalizacji deszczowej wraz z dostawą i montażem zbiorników, kanalizacji podposadzkowej z uwagi na to , że stan zero kończymy płyta betonową.Impregnację elementów drewnianych więźby dachowej należy wykonać u producenta. W wycenie należy uwzględnić drewno impregnowane.3. Szczegółowe zakresy robót zawierają projekty budowlane i przedmiary robót - stan surowy i przyłącza stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.4. WAŻNE: Zamawiający załączył przedmiary robót. Nie wszystkie pozycje przedmiaru robót wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.NIE WCHODZI W SKŁAD ZAKRESU ROBÓT DLA STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO:• POZ.52 ŚCIAŁKI DZIAŁOWE GR Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH POJEDYŃCZYCH Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM DWUWARSTWOWO 75-02• POZ.78 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z WEŁNY MINERALNEJ POZIOME Z PŁYT UKŁADANYCH NA SUCHO-JEDNA WARSTWA GR.20 CM• POZ.79 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z WEŁNY MINERALNEJ POCHYŁE Z PŁYT UKŁADANYCH NA SUCHO GR.20 CM• POZ.80 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z WEŁNY MINERALNEJ POCHYŁE Z PŁYT UKŁADANYCH NA SUCHO GR.10 CM• POZ.81 UŁOŻENIE NA KROKWIACH EKRANU PAROIZOLACJI• POZ.82. OKŁADZINY STROPÓW PŁYTAMI GIPSOWO -KARTONOWYMINA RUSZCIE METALOWYM POJEDYŃCZYM MOCOWANYM DO PODŁOŻA Z KSZTAŁTOWNIKÓW WYS.10 CM• POZ.83 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE)-DODATEK ZA DRUGĄ WARSTWĘ NA RUSZTACG NA STROPACH• POZ.87 DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE O POWIERZCHNI PONAD 1,5 M²• POZ.91 PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU• POZ.92 WYŁAZY STROPOWE STRYCHOWE OCIEPLANE FABRYCZNIE WYOŃCZONE 86X86 CM• POZ.93 ŚCIANKI USTĘPOWE SYSTEMOWE Z DRZWIAMIWCHODZI W SKŁAD ZAKRESU ROBÓT DLA STANU SUROWEGO• POZ.88 DO WYKONANIA WYKAZAĆ 4 SZT .(TRZY SĄ TO DRZWI NA TARAS ,JEDNA SZTUKA TO DRZWI WEJŚCIOWE)5. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym. m.in. warunki wykonywania robót, warunki płatności, warunki dot. odbiorów, podwykonawców) został określony w SWZ i pozostałej dokumentacji technicznej oraz w projektowanych postanowieniach umowy.6. Oznaczenia przedmioty zamówienia wg kodów CPV:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.8. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi spełniają kryteria równoważności określone przez Zamawiającego w SWZ. Wykonawca oferujący dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ust. ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.10. Zamawiający nie warunkuje złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach