Przetargi.pl
Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4,6,7 w trybie „zaprojektuj-wybuduj” wraz z remontem klatki schodowej i strychu w budynku zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu

Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, Generała Andersa 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Generała Andersa 48
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  REGON: 891337815
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4,6,7 w trybie „zaprojektuj-wybuduj” wraz z remontem klatki schodowej i strychu w budynku zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w trybie zaprojektuj i wybuduj, jak również wykonanie remontu klatki schodowej i strychu w budynku mieszkalnycm przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu (działka nr 167/1, obręb Glinik Nr 44).2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:1) Etap nr 1 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona:a) koncepcję (przedstawiającą układ funkcjonalny mieszkań, sposób wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej), i dopiero na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajaćego koncepcji, Wykonawca sporządzi dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na przebudowę lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7, tj.:• wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej - 2 egz.,• kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego– 4 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf,• uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na przebudowę lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7;• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.2) Etap 2 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie zaprojektowanej przebudowy i remontu lokali mieszkalnych nr 4, 6 i 7.3) Etap 3 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie remontu klatki schodowej i strychu na podstawie posiadanego opracowania technicznego i przedmiaru robót (przedmiar robót stanowi element pomocniczy w wyliczeniu ceny ofertowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:A) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu/przebudowy lokali mieszkalnych i wykonaniu remontu/przebudowy klatki schodowej, zrealizowanych w ramach jednej umowy, lub dwóch odrębnych umów.B) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:1) DLA ZAKRESU ETAPU 1a) Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba majaca Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeńb) Projektant branży sanitarnej - 1 osoba mająca Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeńc) Projektant branży elektrycznej - 1 osoba Uprawnienia do projektowania bez ograniczenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń2) DLA ZAKRESU ETAPU 2 i 3a) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający łącznie:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej* bez ograniczeń- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót i/lub kierowaniu robotami (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, lub kierownik robót, lub inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach