Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola Szczygiełkowa (stan surowy otwarty).

Gmina Bodzentyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3115010, 3115511, 3115114 , fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzentyn
  ul. Suchedniowska 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
  REGON: 53471800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola Szczygiełkowa (stan surowy otwarty).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 341 położonej w msc. Wola Szczygiełkowa – stan surowy otwarty, w oparciu o zakres ujęty w załączonym do SIWZ przedmiarze robót (załącznik nr 8 do SIWZ ). Wykaz parametrów technicznych budynku: Powierzchnia zabudowy 146,70 m2 Powierzchnia użytkowa 121,60 m2 Kubatura 627,24 m3 Wysokość max. 6,62 m p.p.t Liczba kondygnacji 1 UWAGA! W chwili obecnej budynek został już wybudowany do poziomu 0. (roboty wykonywano w okresie sierpień - październik 2019 r.) Zakres prac które zostały wykonane: - wykopy, - przeprowadzenie do przejść pod instalacje wod-kan. i elektryczną, - instalacja pozioma na ławach, - wykonanie podmurówki z bloczka betonowego, - izolacja zewnętrzna wraz z ociepleniem styrodurem i folią kubełkową, - zasypywanie powierzchni użytkowych budynku wraz z zagęszczeniem piaskiem, - zalanie płyty betonowej na całej powierzchni budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach