Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę nici chirurgicznych

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-371 Kielce, ul. Prosta
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 618 525 , fax. 413 687 424
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
  ul. Prosta 30
  25-371 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 618 525, fax. 413 687 424
  REGON: 29050391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę nici chirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych znajduje się w ofercie asortymentowo-cenowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku winien dołączyć do oferty koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 944) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku gdy na potwierdzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Próbki wyspecyfikowanych nici chirurgicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ (po min. 2 saszetki).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach