Przetargi.pl
zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2478000 w. 115 , fax. 412 478 050
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szymanowskiego 11
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2478000 w. 115, fax. 412 478 050
  REGON: 31147300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.ostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych podzielonych na 14 części; w ilościach i o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do siwz: 1 - kaniule dożylne neonatologiczne 2 - cewniki urologiczne i worki do zbiórki moczu 3 - dreny, cewniki 4 - akcesoria do zabiegów urologicznych 5 - igły do nakłuć lędźwiowych 6 - artykuły ogólnoszpitalne higieniczne 7 - woda do dozowników tlenowych 8 - filtry 9 - akcesoria do strzykawki automatycznej 10 - akcesoria do zabiegów urologicznych 11 - zestawy do pomiaru rzutu serca i inwazyjnego pomiaru RR i OCŻ 12 - absorber CO2 13 - sprzęt specjalistyczny 14 - osłonki medyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oferta 2. formularz cenowy oferty 3. oświadczenie, że wykonawca posiada ważne deklaracje zgodności CE, oraz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych oferowanych artykułów i zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia w/w dokumentów na każde wezwanie zamawiającego 4. określenie części zamówienia, które zamawiający zamierza powierzyć podwykonawcom, lub oświadczenie, że wykonawca będzie wykonywał zlecenie tylko własnymi siłami (formularz oferty) 5. oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją i przyjęciu jej bez zastrzeżeń (formularz oferty). 6. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 – wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 3, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach