Przetargi.pl
„Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”.

Gmina Czerwieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-016 Czerwieńsk, Rynek 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwieńsk
  Rynek 25
  66-016 Czerwieńsk, woj. lubuskie
  REGON: 000528793
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębionych. Zakres zadania obejmuje:1) budowę następujących obiektów kubaturowych:a) budynek SUWb) zbiornik na wodę czystąc) komorę zasuwd) zbiornik popłuczyn2) budowę następującej infrastruktury technicznej:a) rurociąg filtratu do zbiornika – 225PEb) rurociąg wody uzdatnionej do zestawów hydroforowych – 315 PE, rury PE zgrzewane doczołowo c) rurociąg wody płuczącej – 315 PE, rury PE zgrzewane doczołowod) rurociąg popłuczyn St 1, 315 PEe) kanał kanalizacji technologicznej, 315 PCVf) rurociąg tłoczny DN 50 ze zbiornika popłuczyn do projektowanej kanalizacji miejskiejg) kable zasilające, sterownicze i sygnalizacyjnePonadto zadanie obejmuje:1) przebudowę studni – ujęć wody,2) budowę drogi wewnętrznej, placu manewrowego, chodników, opaski wokół obiektów budowlanych oraz dojść do tych obiektów, 3) przebudowę ogrodzenia, bram i furtki,4) nasadzenia zieleni.Szczegółowy opis i zakres prac zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ składająca się z: Projektu budowlanego pn. „Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w m. Czerwieńsk”, Projektu wykonawczego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”, Informacji Dotyczącej bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ujęcie wody i SUW w m. Czerwieńsk, Przedmiaru robót, Pozwolenia na budowę – decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 1029/11 z dnia 26.09.2011 roku wraz z decyzją nr AB-CZ.6740.3.12.2022 przenosząca pozwolenie na budowę na rzecz Gminy Czerwieńsk, Dodatkowe informacje Zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia.3) Oferent jest zobowiązany dodatkowo do wyceny oferty dodać koszty dotyczące zamontowania ogniw fotowoltaicznych o mocy do 40kW na dachu nowo wybudowanego budynku SUW. Oferta powinna obejmować koszty związane z zakupem, montażem ogniw fotowoltaicznych, przyłączenia instalacji do sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. oraz uwzględniać załatwienie spraw formalno-prawnych dla prosumenta.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach