Przetargi.pl
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 261-41-51 , fax. 552 792 306
 • Data zamieszczenia: 2018-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30
  82500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 261-41-51, fax. 552 792 306
  REGON: 17074776700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą „ustawą” przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z wewnętrzną linią zasilającą i oświetleniem zewnętrznym oraz sieci wodociągowej Dz110 PVC na działkach geodezyjnych nr 35, 28, 47/2, w miejscowości Dankowo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: A. Branża sanitarna - budowa hydroforni kontenerowej, - budowa sieci wodociągowej Dz 110 PVC, Zamawiający informuję, że w kontenerze należy zainstalować zasuwę oraz klapę zwrotną Dn80. B. Branża elektryczna - WLZ niskiego napięcia (wewnętrzne przyłącze) 230 V i 400 V - Oświetlenie zewnętrzne terenu hydroforni, C. Zagospodarowanie terenu: - budowa nawierzchni zjazdu indywidualnego z drogi gminnej do projektowanej hydroforni kontenerowej, - budowa ogrodzenia terenu hydroforni – ogrodzenie o wysokości 1,5 m, bez cokołu z furtką szerokości 1,20 m, Zamawiający informuje, że szafka sterownicza do hydroforni ma być projektowana i dostarczana przez dostawcę hydroforni wraz z hydrofornią. Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą obiekty małej architektury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych poszczególnych branż wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060, w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM – Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie”, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty w osobnej kopercie, na której zapisana będzie nazwa niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie”. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach