Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 525 060 , fax. 683 525 060
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej
  ul. Przemysłowa 4
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 683 525 060, fax. 683 525 060
  REGON: 80971856000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.kargowa.pl , www.kargowa.zakladkomunalny.com, http://kargowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa handlowego - zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa” 3.2. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej działającej w systemie grawitacyjnym, oraz sieci wodociągowej wraz z odnogami do granic nieruchomości. Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej znajdującej się w rejonie istniejącej przepompowni ścieków, natomiast włączenie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano do istniejącego rurociągu wodociągowego o średnicy dz. 110 mm zlokalizowanego w ulicy Kilińskiego tj. w rejonie inwestycji. 3.3. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odnogami należy wybudować:  kanały sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1257,9 m., w tym: PCWØ160 mm o długości - L=322 m., PCW Ø200 mm o długości - L=935,9 m. W ramach budowy sieci wodociągowej należy wybudować:  rurociągi wodociągowe o łącznej długości L = 425,5 m, w tym: rurociąg wodociągowy z rur PVC-U PN 10 dz. 110 mm 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i z zachowaniem podanej przez projektanta technologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności: 1) dokumentacją techniczną obejmującą: projekty budowalne sporządzone przez Zakład Projektowo –Usługowy PROJFIT ,65-225 Zielona Góra ul. Lwowska 25 oraz Zakład Usług Projektowych SANWOD, 66-100 Sulechów, Os. Nadodrzańskie 13b/19, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2) decyzją Nr 288/16 Starosty Zielonogórskiego z dnia 03.06.2016r., 3) decyzją Nr 560/2018 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22.08.2018r., 4) pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 lipca 2019 roku, znak ZN.5142.98.2018[gmKar] 4) ustawą Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202, ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. UWAGA! Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku, którym jest zespół urbanistyczno – krajobrazowy miasta Kargowa wpisany do rejestru zabytków pod nr 3030. Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych. 3.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności między projektami budowlanymi a przedmiarami- obowiązują dane zawarte w projektach budowlanych. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z Zamawiającym. 3.5. Wszelkie napotkane przewody podziemne wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty Naprawy uszkodzeń dokona na własny koszt. 3.6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: a) prawidłowego wytyczenia trasy przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową, przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych, b) sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, c) uzyskania z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego pozytywnych wyników badania wody oraz ocenę higieniczną materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej i dostarczenia Zamawiającemu przed odbiorem ostatecznym robót. 3.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna opracowana przez: - Zakład Projektowo –Usługowy PROJFIT ,65-225 Zielona Góra ul. Lwowska 25, - Zakład Usług Projektowych SANWOD, 66-100 Sulechów, Os. Nadodrzańskie 13b/19, stanowiąca Opis przedmiotu zamówienia, tj. załącznik nr 1 do swiz. UWAGA! Z części zaprojektowanej przez Zakład Projektowo –Usługowy PROJFIT, 65-225 Zielona Góra ul. Lwowska 25 stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do swiz należy wyłączyć budowę sieci wodociągowej długości L = 640,5 m, w tym: rurociąg wodociągowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 110 mm o długości L=525,3 m, rurociąg wodociągowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm o długości L=9,6 m, rurociąg wodociągowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 32 mm o długości L=105,6 m. W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 9.3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 9.4.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9.5.Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: Nr konta: 88 9673 0007 0020 0204 6170 0012 z dopiskiem na przelewie „wadium w postępowaniu nr ZN.PN.1/08/2019 dot. budowa sieci wod-kan” 9.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 9.7.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty,  innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a koperta w ofercie. 9.8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46b ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.9.Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1 lit. b SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach