Przetargi.pl
Dostawa kruszyw na przebudowywany dojazd pożarowy nr 13 w leśnictwie Nietków na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 823 434 , fax. 683 823 435
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 683 823 434, fax. 683 823 435
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/otl_swiebodzin/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja Lasów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw na przebudowywany dojazd pożarowy nr 13 w leśnictwie Nietków na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na przebudowywany dojazd pożarowy nr 13 w leśnictwie Nietków na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra Wspólny Słownik Zamówień: 14212200-2 – Kruszywo, Przewidywana ilość – 7 550 Mg z podziałem na asortyment: L.p. Frakcja Ilość Norma 1 Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm 3 900 Mg (wg PN-EN-13242) lub równoważne 2 Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm 3 500 Mg (wg PN-EN-13242) lub równoważne 3 Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0,075/(4)5mm 150 Mg (wg PN-EN-13242) lub równoważne a) Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm oraz 0-63 mm: 1. Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85. 2. Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20. 3. Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3. 4. Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12,f15. 5. Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50. 6. Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55. 7. Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2. 8. Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242. 9. Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak. 10. Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35. b) Wymagane właściwości miału kamiennego frakcji 0,075/(4)5mm. 1. Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GF85. 2. Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20. 3. Nasiąkliwość : kategoria nie wyższa niż: WA242. 4. Wskaźnik piaskowy – kategoria: SE4 minimum 35. Uwagi ogólne: 1. Poprzez sformułowanie „wg normy PN-EN – 13242 lub równoważne” Zamawiający wymaga, aby kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm oraz 0-63 mm odpowiadały wymaganiom wymienionym w normie w zakresie pkt. 3.1 lit. a) pkt. (1-10). 2. Poprzez sformułowanie „wg normy PN-EN – 13242 lub równoważne” Zamawiający wymaga, aby kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym 0,075/(4)5mm odpowiadało wymaganiom wymienionym w normie w zakresie pkt. 3.1 lit. b) pkt. (1-4). 3. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy harmonogram dostaw określający terminy dostaw konkretnego asortymentu. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego ładunku dokument WZ oryginał lub kopię z adnotacją "za zgodność z oryginałem”. Brak w/w dokumentu skutkować będzie brakiem przyjęcia przez Zamawiającego danej partii materiału. 3. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do parametrów dostarczonej kruszywa z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający wykona komisyjne pobranie próbki, a następnie zleci jej badanie niezależnemu laboratorium. Wynik badania stwierdzający niezgodność parametrów fizykochemicznych z tymi, które zostały określone w niniejszej specyfikacji spowoduje, że kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca, a materiał zostanie usunięty na koszt Wykonawcy z placu budowy oraz zostanie zastąpiony przez Wykonawcę innym – zgodnym z wymaganiami Zamawiającego. 4. Istniejąca droga leśna i plac składowy znajduje się na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra. 5. Z uwagi na ograniczenia DMC Zamawiający zaleca dokładne rozpoznanie dróg dojazdowych. 6. Uzyskanie od zarządców dróg stosownych zezwoleń na przejazdy leży po stronie Wykonawcy. 7. Rozładunek będzie wykonywany bezpośrednio na budowaną drogę pożarową w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca przeznaczoną na place składowe dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę postępu robót. 8. Koszt związany z ewentualnym przeładunkiem kruszywa na mniejsze pojazdy należy wliczyć w jego cenę jednostkową. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 50% wartości dostaw kruszyw będących przedmiotem zamówienia i umowy. Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg przedmiaru cenowego przedłożonego przez wykonawcę. Korekta zakresu dostaw wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach. 10. Dostawy kruszyw muszą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego czyli w godzinach 7-15. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna musi być zgodna z minimalnymi wymaganiami odnośnie kruszyw, określonymi w części 1 pkt 3.1 SIWZ. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. UWAGA!!! Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni. Termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom określonych w części 3 pkt 3.1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach