Przetargi.pl
„Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu”

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010, , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2020-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, , fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu” oraz realizacja usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja zadania obejmuje budowę ścieżki pieszo- rowerowej w zakresie, której jest wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem terenu budowy, roboty rozbiórkowe, roboty drogowe w zakresie robót ziemnych. W kolejnej części zadania będą kontynuowane roboty drogowe w zakresie podbudów i nawierzchni ścieżki rowerowej, chodników i dojść do schodów, wykonanie schodów skarpowych, oświetlenia i monitoringu, roboty wykończeniowe, oznakowanie. Po zakończeniu robót budowlanych należy uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy – Załącznikach do SIWZ IDW. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV): 45233161-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 45233162-2 – roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych, 45314310-7 – układanie kabli, 45314000-1 – instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 32562000-0 – kable światłowodowe, 32323500-8 – urządzenia do nadzoru wideo, 45316110-9 – instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego, 37441200-3 Schodki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 6.000,00 pln
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Wykonawca składa w ramach oferty: 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ IDW, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ IDW), 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ IDW).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach