Przetargi.pl
BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NAD PRZYRODNICZYM OBSZAREM ŁĄK "MORASIA" W SKOKACH

Gmina Skoki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 925 801, , fax. 618 925 803
 • Data zamieszczenia: 2020-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoki
  ul. Ciastowicza 11
  62-085 Skoki, woj. wielkopolskie
  tel. 618 925 801, , fax. 618 925 803
  REGON: 52958000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://skoki.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NAD PRZYRODNICZYM OBSZAREM ŁĄK "MORASIA" W SKOKACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach Zakres robót obejmuje w szczególności: - Wykonanie 204.0mb nasypu ścieżki na łąkach z gruntu zmagazynowanego w hałdach na ulicy Rogozińskiej w Skokach -łączna ilość do wbudowania 918.0m3, przewóz z odległości 4.0km . W trakcie wykonywania nasypu należy wybudować 7.0m przepust rurowy o średnicy 80cm. - Wykonanie odmulenia rowów na łącznej długości 2010,0m wraz z wykonaniem tej samej długości, opaski palowo-kiszkowej 2x30cm. - Wykonanie 2985,0m2 nawierzchni ścieżki z górnej 10cm warstwy tłucznia granitowego na 10cm podsypce piaskowej, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym 30x8cm o łącznej długości 2014,0m -Montaż 10 szt. ławek parkowych z oparciem w konstrukcji stalowej -Montaż 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8.000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp (tzn. w osobnym pliku). Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Gmina Skoki. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1- 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem (zał. nr 1 do SIWZ), powinien być sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) Kosztorys ofertowy, powinien być sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 3) Dowód wniesienia wadium przetargowego, powinien być złożony w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wadium w postaci gwarancji/poręczenia bankowego/ubezpieczeniowego powinno być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. 4) Aktualne oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 2 i 3 do SIWZ), powinny być sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 5) Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów, w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty. 6) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składają wraz z ofertą dokumenty wymagane w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp). 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oświadczenia – zał. nr 2 i zał. Nr 3 do SIWZ o treści wskazanej w rozdziale nr VII ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów. 9) UWAGA!!! Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach