Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej

Gmina Żyraków ogłasza przetarg

 • Adres: 39-204 Żyraków,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 680 71 21 , fax. 014 680 71 24
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żyraków
  39-204 Żyraków, woj. podkarpackie
  tel. 014 680 71 21, fax. 014 680 71 24
  REGON: 54403600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Woli Wielkiej o salę gimnastyczną. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie następujących robót: 1) Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, palowanie CFA, fundamenty, ściany nadziemia, strop, ściany poddasza, dach, stolarka, tynki i okładziny, podłoża i izolacje, roboty malarskie, elewacja, podjazdy i spoczniki, chodniki i odbój, podłoga sportowa. 2) Roboty sanitarne: instalacja wodociągowa i c.wu., instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. wraz z kotłownią, instalacja wentylacyjna, przyłącz wodociągowy wraz z przebudową sieci wodociągowej, przyłącz kanalizacyjny wraz z przebudową sieci, przebudowa sieci gazowej wraz z instalacją gazową. 3) Roboty elektryczne: instalacja uziemienia odgromowego, rozdzielnie elektryczne, roboty instalacyjne, roboty pomiarowe. 4) Dostawa wyposażenia: p.poż., drabinki gimnastyczne, tablica wyników, urządzenia niezbędne do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną, piłkochwyty, kotara dzieląca salę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cześć III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach