Przetargi.pl
Przegląd i konserwacja Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza w jednostkach administrowanych przez 34 WOG

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd i konserwacja Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza w jednostkach administrowanych przez 34 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza w Jednostkach Wojskowych administrowanych przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 2. Wykonawca zapewni dostęp do stałego źródła zasilania na czas sprawdzenia poprawności działania SDOP. 3. Szczegółowy zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu i konserwacji SDOP określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca po wykonaniu prac, zobowiązany jest pozostawić SDOP w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla obsługi. W przypadku nieprawidłowego działania urządzeń, spowodowanego stwierdzeniem w trakcie realizacji usługi poważnych awarii, czyli takich, których usunięcie wymaga znaczących nakładów finansowych na części zamienne (inne niż określone w OPZ załącznik nr 2), Wykonawca musi sporządzić Protokół z rzeczywistego stanu technicznego urządzenia, tzw. PzRzSTU oraz kalkulację na wykonanie naprawy, w którym opisze precyzyjnie przyczynę i poda nazwy elementów podlegających wymianie, bądź naprawie. Powyższe czynności należy wykonać niezwłocznie w celu uruchomienia przez Zamawiającego trybu awaryjnego. Termin realizacji dodatkowych czynności ustalony zostanie indywidualnie. 5. Na podstawie PzRzSTU oraz kalkulacji na wykonanie naprawy, w ramach trybu awaryjnego, Wykonawca może otrzymać zlecenie naprawy awaryjnej, dotyczące naprawy lub/i wymiany zepsutych elementów należących do Systemów Dynamicznego Osuszania Powietrza. Zlecenie naprawy awaryjnej Wykonawca musi przyjąć do realizacji w zakresie i o wartości określonej przez Wykonawcę w dokumentach o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 6. Podstawą do uruchomienia płatności za wykonane czynności będzie sporządzony Protokół Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, wykonany w 2 (dwóch) egzemplarzach. (w tym: 1egz. dla Wykonawcy, 1egz. dla Zamawiającego), podpisany przez przedstawiciela/li Zamawiającego oraz przedstawiciela/li Wykonawcy. Protokół Odbioru zostanie sporządzony w siedzibie Zamawiającego, po przedstawieniu przez przedstawicieli Wykonawcy protokołów z przeglądu technicznego i konserwacji SDOP. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniku nr 2), najpóźniej w terminie do dnia 29.11.2019r. 8. Przedmiot umowy będzie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy w obiektach o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w sposób zgodny z umową i umożliwi każdorazowo przedstawicielom Zamawiającego oraz Użytkownikowi kontrolę nad jej prawidłowym wykonaniem. Wykrycie wad lub usterek po odbiorze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z zawarcia umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych. 10. Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane w godzinach od 8:00 do 14:00 tylko dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy) lub w innym terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 11. Pracownicy skierowani do realizacji zamówienia zobowiązani są wykonywać swoją pracę samodzielnie, bez uprawnienia do wprowadzania w ramach zastępstwa do ochranianego obiektu osób trzecich. 12. Wykonawca wykona inne czynności konserwacyjne zalecane przez producentów i instalatorów urządzeń 13. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznik nr 5 do SIWZ – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach